Predmeti

FIST1BM
Biznis matematika

Semestar: 1
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Da
Fond časova: 4P+4V
Modul: Softversko inženjerstvo
Ideja i cilj predmeta:

Osnovna ideja predmeta Biznis matematika je da kod studenata razvije osjećaj kako da se izražava u kvantitativnim (egzaktnim) veličinama, da mu omogući kvantifikaciju u načinu razmišljanja. Biznis matematika studenta uči kako da prepozna ekonomske (poslovne, životne) situacije u kojima za rješavanje problema može koristiti kvantitativne (matematičke) metode

Cilj izučavanja predmeta je da student nauči elementarne matematičke tehnike koje će mu pomoći prilikom donošenja ekonomskih i biznis odluka. Izučavanje Biznis matematike treba da studentu pomogne da matematiku shvati kao sredstvo sredstvo koje mu može pomoći prilikom donešenja biznis odluka, sredstvo koje mu omogućava da minimizira (ne i eliminiše) rizik i maksimizira zaradu.

Osnovna pretpostavka od koje se polazi u izučavanju predmeta Biznis matematika je činjenica da se život i ljudsko ponašanje ne mogu, niti će to ikada biti moguće, objasniti matematičkim metodama i modelima. Matematika pretpostavlja determinizam i određenost, a realni svijet karakteriše neodređenost, stohastičnost, rizik tj. uvijek postoji dodatni elemenat neizvjesnosti koji se ne može uhvatiti matematičkim modelom.

Izučavanje predmeta pretpostavlja shvatanje matematike kao svojevrsnog jezika – sredstva sporazumijevanja. Matematički simboli imaju jedinstveno značenje na svim meridijanima, a biznis matematika upravo ima zadatak da student ovlada tehnikama i simobilima koji će mu omogućiti sporazumijevanje sa budućim poslovnim partnerima sa svih kontinenata.

Riječju, Biznis matematika treba da studenta osposobi da koristi matematičke metode u rješavanju realnih problema u poslu i u životu.

Oblici aktivnosti
• Predavanja – 4 časa = 2x90 minuta nedjeljno
Struktura časa predavanja:
- Ponavljanje – 10 minuta
- Nova materija – 40 minuta
- Primjeri i vježbanje nove materije – 30(40) minuta
- (Objašnjenje problema za domaći zadatak – 10 minuta)

• Vježbe – 4 časa = 2x90 minuta nedjeljno, u manjim grupama (2 grupe);
Naglasak je na aktivnom učešću studenata i individualnom radu
Struktura časa vježbi
- Ponavljanje i pojašnjenja sa predavanja – 15 minuta
- Vježbanje – 75 minuta

Struktura ocjene:
• I kolokvijum – 25 poena
• II kolokvijum – 30 poena
• Završni ispit – 35 poena
• Domaći zadaci – 10 poena (studenti će u toku semestra dobiti više setova problema za domaći zadatak od kojih će za ocjenu biti bodovana 2 sa po 5 poena. Predmetni nastavnici neće unaprijed objaviti koji će domaći zadatak biti bodovan za ocjenu, već nakon što studenti predaju riješene probleme. Time se studenti dodatno podstiču da riješavaju setove problema koje dobijaju za domaći zadatak)
• Aktivnost na časovima – predavanja i vježbi – bonus 5 poena
• Bonus poeni na kolokvijumima

Ocjenjivanje:
• 50 – 59 poena – ocjena 6 (E)
• 60 – 69 poena – ocjena 7 (D)
• 70 – 79 poena – ocjena 8 (C)
• 80 – 89 poena – ocjena 9 (B)
• 90 i više poena – ocjena 10 (A)

Popravni rok
• U popravnom terminu ispit se polaže u cijelosti (obuhvata cjelokupno gradivo).

Literatura:
Barnet/Ziegler/Byleen (2006) „Primijenjena matematika za poslovanje, ekonomiju, znanosti o živom svijetu i humanističke znanosti” Osmo izdanje - prevod, Mate, Zagreb

Pravila polaganja ispita:
Pri polaganju ispita (kolokvijuma), student se mora pridržavati pravila regulisanih Statutom fakulteta. Studentima se posebno skreće pažnja na sljedeća pravila:
1. Student je dužan da vrati dobijene tabake papira, kao i ispitni test. Takođe, student je dužan da potpiše i ispitni test i papir za rad;
2. Prepisivanje od kolege, okretanje i dogovaranje sa kolegom smatraju se nedozvoljenim aktivnostima i povlače gore navedenu kaznu.
3. Nedozvoljenim sredstvima na ispitu smatraju se:
i) knjiga, sveska, »listica« ili bilo koji drugi materijal koji bi mogao da služi za prepisivanje;
ii) mobilni telefoni;
iii) kalkulatori sa mogucnošcu memorisanja većih količina podataka.

Napomena: Posjedovanje, a ne samo korišcenje, bilo kojeg od gore navedenih elemenata povlači udaljavanje sa ispita i kaznu koju propisuje Disciplinska komisija.

Angažovani predavači: