Predavači

Vanredni profesor
Prof. dr Nela Milošević

Poslije drugog razreda gimnazije u Kotoru, srednje obrazovanje je završila na Li Po Chun United World College[/i] u Hong Kongu. Uz stipendiju koja pokriva sve troškove školovanja 2004. godine upisala je matematički fakultet na [i]Williams College[/i] u Americi, gjde je diplomirala u junu 2008. sa priznanjem magna cum laude i prosjekom 3.93 (od 4). Kao jedan od najboljih 5% studenata Amerike, od kraja treće godine studija član je Američkog akademsko društva Phi Beta Kappa.
Doktorirala je 06.10.2015. godine na Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Doktorska disertacija "Analiza komutativnih prstena pridruživanjem simplicijalnih kompleksa".


Član je udruženja MENSA Crna Gora.

Naučno-istraživački radovi[/b]
[list]

[*] A. Kostić, N. Milošević, Z. Petrović, [i]Note on the Cyclotomic Polynomial Topologically[/i], [url=https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10586458.2019.1680464]Experimental Mathematics, 01 Nov 2019, DOI: 10.1080/10586458.2019.1680464 [/*]
[*]N. Milošević, Z. Petrović, [i]Order Complex of Ideals in a Commutative Ring with Identity[/i], [url=http://link.springer.com/journal/10587]Czechoslovak Mathematical Journal[/url], prihvaćen rad, u štampi [/*]

[*]N. Milošević, Z. Petrović, [i]Ideal Zero-Divisor Complex[/i], [url=https://rmmc.asu.edu/jca/jca.html]Journal of Commutative Algebra[/url], Number 2 (2017), 243-261
[/*]

[*]N. Milošević, [i]Independence Complexes of Comaximal Graphs of Commutative Rings with Identity[/i], [url=http://publications.mi.sanu.ac.rs/home]Publications de l'Institut Mathematique[/url], Publications de l'Institut Mathematique 98(112) (2015) 109-117[/*]

[*]N. Milošević, [i]Fermat's Last Theorem and the Rise of Algebraic Number Theory[/i], MENSEC (2017)[/*]
[*] N. Milošević, [i]Kompleks presjeka ideala[/i], Zbornik radova VI Simpozijum «Matematika i primene», Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu, (2016[/*]
[*] N. Milošević, [i]Independence complexes of comaximal graphs of commutative rings[/i], 5th Mathematical Conference of the Republic of Srpska, Trebinje (2015)[/*]
[*] N. Milošević, Z. Petrović, [i]Homology of Ideal Zero-Divisor Complex
, 4th Mathematical Conference of the Republic of Srpska, Trebinje (2014) [/*]


[b]Naučno-istraživački projekti[/b]
[list]

[*] Bilateralni naučno-istraživački projekat sa Slovenijom, Analiza algebarskih struktura pomoću diskretne teorije Morsa za simplicijalne komplekse, 2018-2020, rukovodilac na projektu [/*]
[*] COST Akcija, Mathematics for industry network (MI-NET), MC član [/*]
[*] Monitoring and analysis of national systems and policies of doctoral education in Mongenegro and Albania and comparing with EU practices, Erasmus + projekat, član i učesnik na projektu[/*]
[*] Digital Transformation of Agriculture and Food Supply Chain in Montenegro, član i učesnik na projektu
TagItWine - Pilot Project for Brand Protection and Anti.Counterfeiting in Wine Industry, član i učesnik na projektu [/*]
[*] Bilateralni naučno-istraživački projekat sa Srbijom, Frakcioni i celular-automatni modeli talasnog kretanja: Analiza, sinteza i primjena, 2016-18 [/*]
[*] Diskretne strukture i dinamički modeli sa primjenama, Nacionalni naučno-istraživački projekat, Crna Gora, 2012-2014[/*]
[*] Bilateralni naučno-istraživački projekat sa Institutom Jožef Stefan, Ljubljana, Slovenija, 2013 [/*]
[*]Algebarska teorija brojeva, Matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu, 2011 [/*]
[*] Invariant Metrics on SO(4) with Nonnegative Curvature, Mentor: Prof. K. Tapp, SMALL '06 Matematički ljetnji naučno-istraživački program na Williams College, 2006 [/*]


[/list]

[b]Konferencije i održana predavanja

[list]


[*]Susret matematičara Srbije i Crne Gore, Budva, oktobar 2019, član Organizacionog odbora [/*]
[*]Cyclotomic polynomial and fundamental group, 14th Serbian Mathematical Congress, Kragujevac, Serbia, maj 2018 [/*]
[*]Homotopy type of certain simolicial complexes associated with the cyclotomic polynomial, invited opening lecture, Second annual meeting at the Seminar for Topology of Configuration Spaces, decembar 2018 [/*]

[*]Associating simplicial complexes to commutative rings, Serbian Days of Topological & Geometric Combinatorics at Mathematical Institute SANU, Belgrade, dec 2017[/*]

[*]Teorija igara, Ljetnja škola nauke, Ivanova Korita, Lovćen, PRONA, 2014[/*]
[*]Homology of Ideal Zero-Divisor Complex,
Četvrta matematička konferencija Republike Srpske, Trebinje, 2014[/*]
[*]XIII Srpski matematički kongres, Vrnjačka Banja, Serbia, 2014[/*]
[*]Trancendence: easy as 0.123...?, seminar, Williams College, 2008[/*]
[*]Tilings of Regular Polygons, HRUMC konferencija, MA, USA, 2006[/*]
[*]Sierpinski game, HRUMC konferencija, MA, USA, 2005[/*]
[*]NASA and the Space Program, Washington, DC, 2004[/*]
[/list]

dr Nela Milošević