Predavači

Redovni profesor
Prof. dr Maja Drakić-Grgur

Maja Drakic Grgur je osnovnu i srednju skolu zavrsila u Podgorici. Ekonomski fakultet u Podgorici upisala je 1998. godine. Diplomirala je na Smjeru “Preduzetništvo i preduzetničke finansije” juna 2002. godine. Iste godine upisuje Postdiplomske studije “Preduzetnicka ekonomija”. Magistrirala je u januaru 2005. godine odbranivsi magistarsku tezu “Privatizacija u tranzicionim ekonomijama”. Na istim studijama odbranila je doktorsku tezu “Analiza finansijskih vremenskih serija” novembra 2006. godine.

Tokom studiranja je, kao jedan od najboljih studenata u generaciji, bila korisnik više stipendija i nagrađivana je više puta. Među dobijenim nagradama izdvajaju se nagrada Opštine Podgorica «19. decembar» i Plaketa Univerziteta Crne Gore za najbojeg studenta u generaciji.

U toku studija i nakon diplomiranja pohađala je više specijalističkih kurseva i seminara i ima licencu Komisije za hartije od vrijednosti Crne Gore za obavljanje poslova brokera i invetsicionog menažera, kao i licencu trenera korporativnog upravljanja. Učestvovala je na mnogim konferencijama i objavila veliki broj radova u zemlji i u inostranstvu.

U okviru Junior Faculty Development programa akademsku 2004/05 provela je u SAD na stručnom usavršavanju na George Washington Univerzitetu u Vašingtonu. U toku 2005. godine radila je kao saradnik Mercatus Centra na George Mason Univerzitetu (Virginia, USA).

Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore predavala je od 2002-2007.godine na Katedri za preduzetničku ekonomiju. Od 2002. godine je predavač na pripremnim kursevima za liceciranje brokera, dilera i investicionih menadžera.

Od 2001. godine angažovana je kao analitičar Instituta za strateške studije i projekcije, a od 2007. godine radi na Fakultetu za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis.

  1. Drakić-Grgur, M, Djikanovic, Z “Understanding of a New Technological Paradigm” in Drakic-Grgur at all (ed), Montenegro and Beyond: The Austrian School of Economics, UDG, Austrian Economics Center, the Institute for Strategic Studies and Prognoses, the Hayek Institut, and the University of Donja Gorica, Vienna, 2022, ISBN 978-3-902466-19-8, (https://www.hayek-institut.at/buch/montenegro-and-beyond/
  2. Drakić, M, Jakšić-Stojanovic, A “Financial management” ”, in Buhalis, D. (ed), Encyclopedia of Tourism Management and Marketing, Edward Elgar Publishing , 2022. ISBN print 978-1-80037-747-9, https://www.elgaronline.com/view/book/9781800377486/b-9781800377486.financial.management.xml
  3. Jakšić-Stojanovic, A, Drakić, M, Buhalis D “Social networks strategy”, in Buhalis, D. (ed), Encyclopedia of Tourism Management and Marketing, Edward Elgar Publishing , 2022. ISBN print 978-1-80037-747-9

   https://www.elgaronline.com/view/book/9781800377486/b-9781800377486.social.networks.strategy.xml

  1. Jakšić-Stojanović, A., Drakić, M., Buhalis, D., “Tourism and Hospitality Education”, in Buhalis, D. (ed), Encyclopedia of Tourism Management and Marketing, Edward Elgar Publishing (forthcoming), 2022. ISBN print 978-1-80037-747-9, https://www.elgaronline.com/view/book/9781800377486/b-9781800377486.tourism.and.hospitality.xml
  2. Drakić-Grgur, Maja, “Finacial Management” u Health Information Management: Empowering Public Health, in Mantas J. at al (ed) “Health Information Management: Empowering Public Health”, (pp.68-81), DOI 10.3233/SHTI200667, IOS Press, 2020;
  3. Drakić-Grgur, Maja, Đikanović, Zoran, „Dug i struktura finansijskog tržišta – da li postoji međuzavisnost?”, Naučni skup “Dug i (ne)razvoj”, Institut društvenih nauka, Beograd, 2019, str.80-89, ISBN 978-86-7093-218-0;
  4. Đikanović, Zoran, Drakić-Grgur, Maja „Preduzetništvo i inovacije u bankarskim uslugama”, Naučni skup “Preduzetništvo vs. Rentijerstvo”, Institut društvenih nauka, Beograd, 2018, str. 97-103, ISBN 978-86-7093-201-2
  5. Drakić-Grgur, Maja “Promjene u starosnoj strukturi stanovništva u Crnoj Gori (u periodu 1991-2011.), zbornik sa naučnog skupa “Stanovništvo Crne Gore – struktura i projekcije”, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, 2018, knjiga 145, ISBN 978-86-7215-432-0, str. 91-110
  6. Šendelj, Ramo i dr “Analiza javnog zdravstva u Evropskoj uniji i drugim dijelovima svijeta”, 2017, Univerzitet Donja Gorica, izdanje u okviru Erasmus+ projekta 573997-EPP-1-2016-1-ME-EPPKA2-CBHE-JP pod pokroviteljstvom Evropske unije
  7. Zoran Đikanović; Drakić-Grgur, Maja “Globalizacija i digitalizacija bankarskih usluga”, Naučni skup “Globalizacija i izolacionizam”, Institut društvenih nauka, Beograd, 2017, str. 107-116 ISBN 978-86-7093-170-1;
  8. Drakić-Grgur, M. "Property Rights and Corporate Governance", Slovenian Academy of Management, Accepted for Presentation at 4th International Conference on Management and Organization: Corporate Governance: Challenges and Development, 2016, Brdo, Slovenia,
  9. Drakić-Grgur, M. "Efikasnost anti-imigracione politike", Naučni skup "Seobe i razvoj", Centar za ekonomska istraživanja, Institut društvenih nauka, Beograd, 2016, pp.69-77, ISBN 978-86-7093-164-0;
  10. Drakić-Grgur, M; Radunović, M "Kultura, preduzetništvo i intelektualna svojina"Centar za ekonomska istraživanja, Institut društvenih nauka, Beograd,  2015, pp.125-134, ISBN 978-86-7093-157-2;
  11. Vukotic, V; Drakic-Grgur, M "Competence Based Education Systems"Journal of Education and Human Development, 3 (2), pp.381-390, 
  12. Vukotic, V; Drakic-Grgur M "Concept of Education in New Global Economy", Economic Theory, Policy and Applications, Gregory T. Papanikos, Athens Institute for Education and Research, Athens, Greece, ISBN: 978-618-5065-66-9, pp. 42-44,
  13. Drakic-Grgur, M; Golubovic, V "Pension System and Welfare State", Conference collection "(Anti)liberalism  and Economics", Center for Economic Research, Institute of Social Sciences, Belgrade, 2014, pp.174-180, ISBN 978-86-7093-152-7;
  14. Vukotic, V; Drakic-Grgur, M „Competence based education", 2013 International Conference on Advances in Social Science, Humanities, and Management (ASSHM 2013), December 14-15, 2013, Guangzhou, China, ISBN (on-line): 978-90-78677-93-2, Atlantic Press AISR ISSN (1951-6581), Volume 43, pp. 153-159, DOI: https://dx.doi.org/10.2991/asshm-13.2013.28
  15. Drakic-Grgur, Maja, Mirkovic, Milika Stručno obrazovanje i tržište rada u Crnoj Gori", Zbornik radova "Obrazovanje i razvoj", Centar za ekonomska istraživanja, Institut društvenih nauka, Beograd, 2013, str.142-152, ISBN 978-86-7093-144-2;
  16. Drakic-Grgur, Maja, "Privatization in Economic Theory", in Jovanovic, A; Madzar, Lj (ed) “Law, Rules and Economic Performance”, University of Belgrade, Law Faculty, 2013, ISBN 978-86-7639-434-9, str. 357-374 (the paper was presented at the International Conference devoted to Steve Pejovich Law, Rules and Economic Performance, Faculty of Law, University of Belgrade, held in september 2012)
  17. Drakic-Grgur, Maja, Stesevic, Ivana Demographic Trends, Pension Reform and Labor Market in Montenegro“, Entreprenurial Economy, Volume XVIII, Podgorica, 2012, str.70-85, ISSN 1451-6659 (EBSCO)
  18. Drakic-Grgur, Maja, Stesevic, Ivana Demografski trendovi, penziona reforma i tržište rada u Crnoj Gori", Zbornik radova "Stanovništvo i razvoj", Centar za ekonomska istraživanja, Institut društvenih nauka, Beograd, 2012, str.118-128, ISBN 978-86-7093-140-4;
  19. Drakic-Grgur, Maja, Vukotic, Milica "Razvoj društvenih i humanističkih nauka sa posebnim osvrtom na ekonomiju", rad prezentiran na Konferenciji "Položaj mladih naučnika u Crnoj Gori", Centar mladih naučnika Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Podgorica, 2011;
  20. Drakic, Maja, National Background Report on Social Sciences and Humanities for Montenegro“, WBC-INCO.NET project, EU FP7, presented at international conference in Vienna, september 2011;
  21. Drakic, Maja, „Vladavina prava i ekonomski razvoj“, zbornik Vladavina prava, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, septembar 2011;
  22. Drakic Maja, Stesevic Ivana “High-education in Balkan Countries in the Process of European Integration”Preduzetnička ekonomija (Entrepreneurial Economy), Volume XVII, Podgorica, 2011, str.69-83, ISSN 1451-6659 (EBSCO);
  23. Drakic Maja, “Review of the Book Psycho-Philosophy of Business: Our Mentality Through A Dialogue written by Professor Veselin Vukotic”Preduzetnička ekonomija (Entrepreneurial Economy), Volume XVII, Podgorica, 2011, str.288-290, ISSN 1451-6659 (EBSCO) 
  24. Drakić, Maja, Stešević, Ivana Obrazovni sistem u balkanskim zemljama u svijetlu evropskih integracija“, Naučni skup „Balkan i EU“, Centar za ekonomska istraživanja, Institut društvenih nauka, Beograd, 2011, str.149-158, ISBN 978-86-7093-137-4;
  25. Drakić, Maja „Svojina i ekonomski razvoj“autorski rad u „Crna Gora u XXI stoljeću - u eri kompetitivnosti“ – „Ekonomski razvoj“, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2010, str.201-239, ISBN 978-86-7215-242-5
  26. Drakić, Maja „Economic Crisis and Property Rights“, Preduzetnička ekonomija, Volume XVI, issue II, Podgorica, 2010, str.50-73, ISSN 1451-6659 (EBSCO);
  27. Drakić, Maja „Kriza i svojinska prava“Naučni skup „Kriza i razvoj“, Centar za ekonomska istraživanja, Institut društvenih nauka, Beograd, 2010, str.173-189, ISBN 978-86-7093-133-6;
  28. Drakić, Maja „Ekonomske slobode i svojinska prava“, Naučni skup „Ekonomske slobode i ekonomski razvoj“, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2009, str.67-85, ISBN 978-86-7215-223-4
  29. Drakić, Maja „Achievements and Challenges of Economic Reforms in Montenegro, Working paper presented at International Conference: Perspectives of sustainable economic growth in the countries of SEE, ECOSTAT Government Institute for Strategic Research of Economy and Society, Budapest, November 6-8, 2008
  30. Drakić, Maja „Anti-monopolska regulativa i svojinska prava“, Ekonomski Forum u Miločeru 2008, Savez ekonomista Crne Gore, Savez ekonomista Srbije, 2008, str. 215-232, ISBN 978-86-907245-3-6
  31. Drakić, Maja „Svojinska prava i ekonomske slobode“, “Preduzetnička ekonomija”, Volume XV, issue I, Postdiplomske studije “Preduzetnička ekonomija“, Podgorica, 2008, str.100-114, ISSN 1451-6659, (EBSCO);
  32. Drakić, Maja „Moralnost insajderske trgovine“Naučni skup Ekonomija i etika, Institut društvenih nauka, Centar za ekonomska istraživanja, Beograd, 2008, str.178-184, ISBN 978-86-7093-125-1, 
  33. Drakić, Maja „Korporativno upravljanje i svojinska prava“, zbornik sa Miločerskog ekonomskog foruma 2007, “Korporativno i javno upravljanje u svrhu razvoja konkurentnosti” Savez ekonomista Srbije, Savez ekonomista Crne Gore, 2007, str. 97-118, ISBN 978-86-907245-2-9
  34. Drakić, Maja; Stešević Ivana „Imperijalizam Ekonomije i(li) sociologije”, Institut društvenih nauka, Beograd, 2007, str.353-365, ISBN 978-86-7093-117-6
  35. Drakić, Maja „Privatization in Economic Theory“, Panoeconomicus, Volume 54, Issue 1, str.103-118, ISSN: 1452-595X 
  36. Drakić, Maja, Frederic Sautet, Kyle McKenzie, “Montenegro - Challenges of New-Born StateCountry Brief no.2, Mercatus Center Policy Series, Mercatus Center, George Mason University, Virginia, USA, 2007, Social Science Research Network, Paper ID 1265696, 
  37. Drakić, Maja “Modeli Simulacije”, Preduzetnička ekonomija, Podgorica, 2006, Vol. 11, str. 90-103, ISSN 1451-6659, (EBSCO);
  38. Drakić, Maja Privatization in Economic Theory”Institute Bruno Leoni, Mises Seminar, Sestri Levante, Italy, 6-7 October 2006, IBL working paper “Privatization in Economic Theory” 
  39. Drakić, Maja “Od samoregulacije ka (de)regulaciji tržišta kapitala”, Miločerski ekonomski forum, septembra 2006. godine, Evopski prioriteti i regionalna saradnja, SES i SECG, str 191-211, ISBN 86-907245-1-6
  40. Drakić, Maja; Gordana Radojević, Enterprise restructuring in Montenegro“GDN Regional Research Competition VI Conference, 9-11 August 2006, CERGE-EI, Prague, Czech Republic; Global Development Network-Regional Research Competition Working paper;
  41. Drakić, Maja “Tržište vs. Država: iz perspektive konstitucionalne ekonomije i nekoliko praktičnih implikacija na političku ekonomiju tranzicije“, Naučni skup “Biznis i država”, Institut društvenih nauka, Centar za ekonomska istraživanja, 25. maja 2006. godine, “Biznis i država”, str. 366-376, ISBN 86-7093-110-9
  42. Drakić, Maja “Mjerenje rizika na finansijskim tržištima metodom Value-at-Risk”, Preduzetnička ekonomija, Podgorica, 2005 Vol.8, str.123-136, ISSN 1451-6659, (EBSCO)
  43. Drakić, Maja “Privatizacija u ekonomskoj teoriji, Preduzetnička ekonomija, Podgorica, 2004, Vol.7, str. 158-175, ISSN 1451-6659, (EBSCO);
  44. Zoran Đikanović; Drakić, Maja “Utucaj neformalnih pravila na privatizaciju I razvoj tržišta kapitala u Crnoj Gori”, Naučni skup “Kultura I tranzicija, Institut društvenih nauka, 2004, str. 287-295 ISBN 86-7093-106-0
  45. Drakić, Maja “U susret novoj regulative preuzimanja preduzeća – iskustva drugih”, Preduzetnička ekonomija, Podgorica, 2003, Vol.2, str 321-332, ISSN 1451-6659, (EBSCO);
  46. Drakić, Maja “Privatizacioni fondovi vs. Investicioni fondovi”, Miločerski ekonomski forum, septembra 2003. godine, Posletranzicioni procesi, SES I SECG, str. 346-358, ISBN 86-84651-00-6
  47. Analiza osjetljivosti spoljnotrgovinskih sektora na promjene u trgovinskom režimu u procesu pristupanja Svjetskoj trgovinskoj organizaciji”, Crna Gora, Ekonomski fakultet, SCEPP, Beograd, 2003, članica istraživačkog tima
  48. Drakić, Maja “Indeks ekonomskih sloboda kao mjera uspješnosti tranzicije”, Naučni skup “Politika i slobode”, Institut društvenih nauka, Centar za ekonomska istraživanja, Beograd, 2003, str. 311-319, ISBN 86-7093-103-6
  49. Drakić, Maja “Ekonomske slobode – cilj tranzicije”,Preduzetnička ekonomija, Podgorica, 2002, Vol.1, str.135-148, ISSN 1451-6659, (EBSCO) 
  50. Drakić, Maja “Osnovni principi i potreba regulisanja procesa preuzimanja preduzeća”, MONET 12, Podgorica, 2002, str. 66-70, ISSN 1451-3671
  51. Drakić, Maja, Michelle, Stern “Analiza ljetnje turističke sezone 2002”, MONET 11, Podgorica, 2002, ISSN 1451-3671
dr Maja Drakić-Grgur