Predmeti

FIST2BP
Baze podataka

Semestar: 3
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Da
Fond časova: 4+4
Modul: Softversko inženjerstvo
Baze podataka su osnov za razvoj informacionih sistema. Baze podataka omogućavaju centralizovano i kontrolisano korišćenje podataka smještenih u računaru.
U okviru nastave na predmetu BAZE PODATAKA obuhvaćeno je projektovanje baze podataka, odnosno modeliranje poslovnih zahtjeva korišćenjem ERD dijagrama. Dalje, steći će se osnovno znanje SQL jezika nad bazama podataka. U tu svrhu ce se koristit Oraklov APEX program.
Cilj predmeta je ovladavanje neophodnih znanja iz oblasti baza podataka, a time i osnova za razvoj informacionih sistema.

Angažovani predavači: