Predavači

Docent
Doc. dr Luka Filipović

LUKA FILIPOVIĆ je rođen 2. februara 1981. godine, u Podgorici, gdje je završio osnovnu školu i matematičku gimnaziju. Na Elektrotehničkom fakuletu Univerziteta Crne Gore, Odsjek za elektroniku, telekomunikacije i računare, diplomirao je 2004. godine. Magistarsku tezu pod nazivom „Analiza upravljanja distribuiranim računarskim sistemom pomoću portala“ je odbranio je u martu 2009. godine. Na istom fakul­tetu je završio doktorske studije i odbraniio disertaciju pod nazivom „Kombinovani adaptivni algoritam za raspodjelu opterećenja pri paralelizaciji aplikacija“odbranio decembra 2019. godine.

U Centru informacionog sistema Univerziteta Crne Gore je radio od 2005. godine na razvoju aplikativnog softvera, a od 2016. kao rukovodilac Odjeljenja za razvoj i održavanje. Učestvovao je u više međunarodnih i nacionalnih naučnoistraživačkih projekata (VI-SEEM, SEE-GRID-SCI, HP SEE, EGI Inspire, SEE-GRID-2, IANAS, Euraxess, Euraxess TOP) i pohađao obuke iz oblasti informacionih sistema, distribuiranih računarskih sistema i data science-a. 

Na Univerzitetu Donja Gorica je zaposlen od 2021. na projektu EuroCC/NCC Montenegro.  Od 2021/22 godine angažovan u nastavi na predmetima Baze podataka (osnovne studije,  FIST I  FPRN/smjerovi matematika i elektrotehnika), Informatika (osnovne studije, FPRN - smjer Primijenjena psihologija) i Nauka o podacima i Distribuirani racunarski sistemi (postdiplomske studije FIST-a).

Bavi se istraživanjima iz oblasti HPC-a, analize podataka i mašinskog učenja.  

Dosadašnji naučnoistraživački rad rezultirao je objavljivanjem radova u međunarodnim i domaćim časopisima i prezentacijama na naučnim skupovima.

Izdvojeni radovi :  

  • Filipovic and B. Krstajic, “Combined Load Balancing Algorithm in Distributed Computing Environment”, ISSN 1392–124X (print), INFORMATION TECHNOLOGY AND CONTROL, 2016,T.45, Nr.3, http://dx.doi.org/10.5755/j01.itc.45.3.13084 
  • Filipovic, D. Mrdak and B. Krstajic, „Performance evaluation of parallel DNA multigene sequence analysis“, Comptes rendus de l'Acade´mie bulgare des sciences, Vol 69, No. 4, 2016. pp.489-496. Print ISSN 1310-1331, Online ISSN 2367-5535. 
  • Bigovic, L. Filipovic, Ž. Zecevic, B. Krstajic, “Modeling and Molecular Dynaamics Simulations Study of Enol-carbonates and their Derivatives”, Vol 19 No 2 (2018): Special Issue on E-Infrastructures for Excellent Science: Advances in Life Sciences, Digital Cultural Heritage and Climatology, ISSN 1895-1767 http://dx.doi.org/10.12694/scpe.v19i2.1353 
  • Filipovic, D. Mrdak and B. Krstajic, „Performance Evaluation of Computational Phylogeny Software in Parallel Computing Environment“, ICT Innovations 2012 Advances in Intelligent Systems and Computing, volume 207, pp 255-264, (ISSBN 978-3-642-37168-4, 2013., Springer., http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-37169-1_25 
  • Filipovic, B. Krstajic, “Modified master-slave algorithm for load balancing in parallel applications”, Journal of Electrical engineering, ISSN 0353-8653, pages 74-83, 2014
  • Filipovic, B. Krstajic, and T. Popovic, “Combined adaptive load balancing algorithm for parallel applications”, 8th International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering IcETRAN 2021
  • Gazivoda, L. Filipovic and M. Dakovic, "Comparative Analysis of Regression and Neural Network Models on Students' Grades," 2021 10th Mediterranean Conference on Embedded Computing (MECO), 2021, http://dx.doi.org/10.1109/MECO52532.2021.9460261
  • M. Bigovic, Ž. Zecevic, L. Filipovic and B. Krstajic, "Verification of the three-dimensional structure of synthesized molecule by molecular dynamic simulations," IEEE EUROCON 2017 -17th International Conference on Smart Technologies, Ohrid, 2017, pp. 944-948., http://dx.doi.org/10.1109/EUROCON.2017.8011250 
  • Babic, I. Jovovic, T. Popovic, S. Cakic and L. Filipovic, "Detecting Pneumonia With TensorFlow and Convolutional Neural Networks," 2022 IEEE International Conference on Omni-layer Intelligent Systems (COINS), Barcelona, Spain, 2022, pp. 1-4, http://dx.doi.org/10.1109/COINS54846.2022.9854948  
  • Grebovic, L. Filipovic, I. Katnic, M. Vukotic and T. Popovic, "Overcoming Limitations of Statistical Methods with Artificial Neural Networks," 2022 International Arab Conference on Information Technology (ACIT), Abu Dhabi, United Arab Emirates, 2022, pp. 1-6, http://dx.doi.org/10.1109/ACIT57182.2022.9994218 

dr Luka Filipović