Predmeti

FIST2ADIS
Analiza i dizajn informacionih sistema

Semestar: 4
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Da
Fond časova: 4P+4V
Modul: Digitalna transformacija

Analiza i dizajn informacionih sistema predstavlja složen, izazovan i kreativni proces kojim se bave profesionalnci iz oblasti biznisa i razvoja sistema zasnovanih na upotrebi računarskih tehnologija. Rezultat analize i dizajna informacionih sistema je socio-tehnički sistem koji ljude, procese i alate (softver i hardver) stavlja u funkciju realizacije nove vrijednosti. Tipično, realizacija informacionih sistema podrazumjeva integraciju postojećih i novih softverskih i hardverskih komponenti, razvoj aplikativnog softvera, kao i sve one aktivnosti potrebne da se informacioni sistem stavi u eksploataciju i bude produktivan i profitabilan. Predmetom je obuhvaćen cjelokupan razvojni životni ciklus sistema (SDLC), korišćenje tehnika i modela za dokumentovanje funkcionalnosti, arhitekture, korisnikog interfejsa i softverskih klasa. Praktičan rad uključuje analizu i projektovanje konkretnog informacionog sistema i kreiranje specifikacije upotrebom UML dijagrama, tekstualnih i tabelarnih modela, dizajna korisničkog interfejsa i dr.

Angažovani predavači: