Predmeti

FIST2GIS
Geografski informacioni sistemi

Semestar: 3
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 2+2
Modul: Digitalna transformacija
Procenjeno je da je oko 80% posto podataka sa kojima se susrećemo, na posredan ili neposredan način, vezano za prostor. Podaci koji u sebi sadrže prostornu komponentu, odnosno koji su vezani za lokaciju na zemljinoj površini, nazivaju se prostorni ili georeferencirani podaci. Geografski informacioni sistem (GIS) je računarski zasnovan informacioni sistem koji omogućava prikupljanje, modeliranje, smeštanje, pretraživanje, deljenje, obradu, analizu i prezentaciju georeferenciranih podataka.  
 
Geografski informacioni sistemi su našli mesto u oblasti: planiranja i upravljanja prirodnim resursima, planiranja putne mreže i svih vidova saobraćaja, korišćenja i upravljanja zemljištem, kao i u oblasti proučavanja stanovništva i ljudskih resursa u najopštijem smislu. U novije vreme primena GIS-a je proširena na polje ekonomije sa temama koje se tiču rešavanja problema u biznisu, industriji, turizmu, zapošljavanju, pronalaženju tržišta, infrastrukturi, poljoprivredi, itd. 
 
Na ovom predmetu, studenti će biti upoznati sa teoretskim osnovama GIS, vezi GIS i srodnih disciplina, organizacionim i tehnološkim pretpostavkama funkcionisanja GIS, standardizacijom u ovoj oblasti, vrstama GIS-a i mogućnostima primene, sa akcentom na izučavanju savremenih softverskih tehnologija koje se u GIS-u koriste.
 
Cilj predmeta je da studenti upoznaju geografske i kartografske osnove geografskih informacionih sistema, da savladaju osnovnu terminologiju vezanu za GIS, kao i da prepoznaju neophodnost primene GIS u funkciji: inventara prostornih resursa, prostornih analiza i podrške odlučivanju u najrazličitijim oblastima. Pored toga, cilj je i da se studenti osposobe za pravilan izbor postojećih GIS tehnologija u zavisnosti od oblasti primene, da mogu samostalno da koriste savremene GIS alate, da steknu osnovna znanja potrebna za razvoj geografskih informacionih sistema u aktuelnim tehnologijama, kao i za inkorporaciju GIS funkcionalnosti u postojeće poslovne informacione sisteme. ​

 

Angažovani predavači: