Predmeti

FIST4ISPO
Informacioni sistemi za poslovno odlučivanje

Semestar: 7
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 30
Modul: Menažment informacionih sistema
Ideja izučavanja predmeta: Shvatiti značaj informacionih sistema u poslovnom odlučivanju
Ciljevi izučavanja predmeta: Predmet daje pregled i stanje sistema za poslovno odlučivanje – od sistema za planiranje i tok proizvodnje, odnosa sa kupcima, skladišta podataka i ektrakciju podataka u IS na nivou firme (ERP)

Angažovani predavači: