Predavači

Vanredni profesor
Prof. dr Marko Simeunović

Marko Simeunović je rođen 24.9.1985. godine u Tuzli, Bosna i Hercegovina. Osnovnu školu je završio u Ugljeviku 2000. godine. Iste te godine je i dobitnik Vukove diplome. Nakon toga se upisuje u TŠ „Mihajlo Pupin“ u Bijeljini i istu završava 2004. godine. Za vrijeme srednjoškolskog školovanja učesnik je na brojnim takmičenjima kako u Bosni i Hercegovini, tako i u Republici Srbiji, na kojima ostvaruje zapažene rezultate.
2004. godine upisuje Elektrotehnički fakultet u Podgorici. Osnovne akademske studije, smjer Elektronika, telekomunikacije i računari, završava 2007. godine sa prosječnom ocjenom 9.46 i iste godine upisuje Specijalističke studije, smjer Računari, koje završava 2008. godine sa prosječnom ocjenom 10. Tokom studija, za uspjehe u školovanju je nagrađivan četiri puta od strane fakulteta i jednom od strane Univerziteta.
Postdiplomske magistarske studije - smjer Računari, upisuje 2008. godine na Elektrotehničkom fakultetu u Podgorici. Magistarski rad pod nazivom „Poboljšanja kod kubične fazne funkcije za estimaciju parametara FM signala“ odbranio je 4.12.2009. godine.
Doktorske studije upisuje u decembru 2009. godine i iste završava u aprilu 2013. godine odbranom doktorske teze pod nazivom „Razvoj estimatora polinomijalno-faznih signala sa naprednim tehnikama za pretraživanje parametara“.
U periodu od 2008. do 2014. godine bio je angažovan kao saradnik u nastavi na Elektrotehničkom fakultetu u Podgorici. Tom prilikom je učestvovao u izvođenju nastave na sljedećim predmetima: Osnove računarstva II, Principi programiranja, Programiranje I, Programiranje II, Signali i sistemi, Web dizajn PHP & MySQL, Digitalna obrada slike, Objektno-orjentisani dizajn softvera, Programiranje kroz aplikacije, Adaptivni diskretni sistemi i neuralne mreže, Matematika u računarstvu (napredni kurs) i Web programiranje – Java.
Od 2014-2016. godine Marko Simeunović bio je angažovan kao istraživač sa doktoratom na Elektrotehničkom fakultetu u Podgorici u okviru projekta „Fostering innovation based research for e-Montenegro“.
Za doprinose u naučno-istraživačkom radu, nagrađen je od strane Crnogorske akademije nauka i umjetnosti 2013. godine.

dr Marko Simeunović