Predmeti

FIST3KM
Kompjuterske mreže

Semestar: 6
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Da
Fond časova: 2P + 0V
Modul: Digitalna transformacija

Kompjuterske mreže predstavljaju osnovu svakog modernog poslovanja. Bilo koji moderan vid komunikacija se zasniva na korišćenju kompjuterskih mreža. Poznavanje osnovnih pravila funkcionisanja kompjuterskih mreža omogućava njihovo efikasno korišćenje. Polazeći od toga da se moderne kompjuterske mreže zasnivaju na primeni Internet tehnologija, težište predmeta je u razumevanju rada Interneta. U okviru predmeta obrađuju se najčešće korišćeni servisi na Internetu, protokoli i sistemski servisi koji su neophodni da bi Internet mogao da funkcioniše i osnove mrežne komunikacije primenom programskog jezika JAVA.

Angažovani predavači: