Predmeti

FIST5AP2
Akademsko pisanje 2

Semestar: 9
Broj ECTS kredita: 2
Obavezan: Da
Fond časova: 30
Modul: Zaštita podataka i sigurnost informacionih sistema
Ideja izučavanja predmeta: Razumijevanje principa i razvoj vještina za naučno-istraživački rad
Ciljevi izučavanja predmeta: Sagledavanje svih aspekata osnovnih i posebnih metoda naučno-istraživačkog rada (analogija, modeliranje, klasifikovanje itd), prije izrade magistarskog rada, a u cilju bavljenja naučnim radom. Usmjeravanje studenta ne samo na stručni (praktični), već i naučno-istraživački rad i razvoj metoda i naučnih osnova istraživanja. Upoznavanje sa pristupima literaturi u svim vidovima. Značaj kreativnosti u istraživanju.

Angažovani predavači: