Predavači

Saradnik
mr Andrej Bracanović

Rođen je u Podgorici 27. juna 1986. godine, gdje je stekao osnovno i gimnazijsko obrazovanje.

Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore 2008. godine. Iste sam godine upisao i poslijediplomske specijalističke studije na matičnom fakultetu, na smjeru Građansko pravo – pravne klinike.

Izučavanjem civilistike kroz njene posebne discipline, a po principu pravnih klinika, prepoznao je svoj put za dalje naučno i stručno usavršavanje i napredovanje. Specijalističke je studije okončao odbranom (ocjenom A) specijalističkog rada s naslovom „Pravni status crkvenih zadužbina“ pod mentorstvom prof. dr Snežane Miladinović, profesorice Obligacionog prava.

Nakon završenih poslijediplomskih specijalističkih studija, 2009. godine, upisao je i poslijediplomske magistarske studije na Univerzitetu Donja Gorica na smjeru Građansko pravo, koje je uspješno okončao 2013. godine odbranom magistarskog rada na temu „Pravni status crkvenih zadužbina s posebnim osvrtom na južnoslovenske zemlje" pod mentorstvom prof. dr Marka Petraka.

Doktorant je na programu „Privatno pravo“ Fakulteta pravnih nauka Univerziteta Donja Gorica pred predajom doktorske disertacije.

Radni angažman otpočeo je kao pripravnik, a zatim savjetnik u Odboru za ustavna pisanja i zakonodavstvo Skupštine Crne Gore (2008-2010) gdje je radio na pripremi i izradi pravnih analiza o predlozima zakona i drugih akata koje donosi Skupština, učestvovao u stručnim diskusijama u zakonodavnom procesu, te sarađivao sa zakonodavnim službama regionalnih i brojnih evropskih parlamenata. Od 2010. godine angažovan je kao saradnik, a zatim asistent u nastavi na Univerzitetu Donja Gorica na predmetima Rimsko privatno pravo, Uvod u građansko pravo, Legal Culture, i kao istraživač na brojnim EU, ERASMUS+, TEMPUS i dr. projektima. Član je Etičkog odbora Univerziteta Donja Gorica, te Kolegijuma za istraživanje. Godine 2017. i 2018. bio je angažovan kao viši saradnik u „VM Law Firm“ na različitim pravnim, korporativnim, te pitanjima arbitraže.

Od 2016. godine član je Crnogorskog kvalifikacionog okvira (MQF) – Sektorska komisija za obrazovanje i osposobljavanje.

Nacionalni je konsultant Savjeta Evrope – Kancelarija u Podgorici u okviru čijeg programa „Horizontal Facility Action – Quality Education for All” je angažovan na poslovima savjetovanje po pitanju izgradnje institucionalnih kapaciteta prema Etičkom odboru i Agenciji za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja, analize važećih sistemskih akata u oblasti visokog obrazovanja, izrade nacrta internih i strateških dokumenata za visokoškolske ustanove i dr.

Godine 2017. boravio je kao istraživač na Pravnom fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kao dobitnik INVO HERIC stipendije ekselentnosti. U okviru istraživačkog projekta, držao je nastavu na izbornom predmetu „Bizantsko pravo“.

U kraćim studijskim boravcima boravio je na univerzitetima u Salcburgu, Duisburg-Esenu, Zadru, Univerzitetu Nova u Lisabonu CEU u Budimpešti, te austrijskoj Akademiji nauka i umjetnosti i dr.

Član je Etičkog odbora Univerziteta Donja Gorica, te Kolegijuma za istraživanje.

Angažovan je kao jedini autor monografije „Intellectual Property Montenegro“ u okviru Međunarodne enciklopedije prava koju izdaje KU Leuven.

Od studentskih je dana usmjeren ka vrijednostima civilistike, evropske kulturne provenijencije, sa težnjom i pokušajem da se znanja i vrijednosti koje pronalazimo u godinama i vremenima evropske prošlosti, i svoj njenoj društvenoj višeslojnosti, revalorizuju, a da se njihov uticaj i način na koji su oblikovali Evropu ne prepuste zaboravu, nego da ih novi naraštaji, kako onaj kojem ja pripadam, tako i oni kasniji, koriste kao fons aeternum plenum bonorum.

Objavljeni radovi:

- Forecasting macroeconomic effects of stablecoin adoption: A Bayesian approach; u Economic Modelling 109(1):105792 DOI: 10.1016/j.econmod.2022.105792. sa Martin M. Bojaj, Milica Muhadinović et al.

- Stablecoin, A New Challenge for Small Legal Systems (Predat na objavljivanje u European Law Journal);

- How Matrimonium was Transformed into Sacramentum: Byzantine Civil Law and Canon Law Sources, u Marriage and Family Property, Ed. Gerhard Thür et al. Belgrade, 2015. 

- Montenegrin Law on Capital Market: New Law to Support Investors, CEE Legal Matters, Vol. 5 Issue 5, 2018. (https://ceelegalmatters.com/montenegro/8438-montenegrin-law-on-capital-market-new-law-to-support-investors)

- In caput anguli ili: o rimskoj pravnoj tradiciji u Skupštini Crne Gore, Studia Iuridica Montenegrina, Vol. I br. 2, Podgorica, 2020. (https://studiaiuridica.me/wp-content/uploads/arhiva/godina2-broj1/1-2020.pdf)

- Balkan i EU – kulturni i religijski obrasci ulaska u Obećanu zemlju, "Balkan i EU", Institut za društvene nauke, Beograd, 2011. (https://idn.org.rs/biblioteka/Balkan_i_EU.pdf

- Cultural and Religious Patterns of Integration to „The Promised Land, "Entrepreneurial Economy", Vol. XVIII, Miločer, 2011.

Prikazi:

Andrej Bracanović - Živko M. Andrijašević, Crnogorske dinastije II, Dinastija Petrović-Njegoš, Humanističke studije, Vol II, Podgorica, 2016. (https://humanistickestudije.me/wp-content/uploads/arhiva/broj2/2-2016(20).pdf

Andrej Bracanović - Prof. dr Nevenka Bogojević-Gluščević, Statut grada Skadra iz prve polovine XIV vijeka sa dodacima, završno sa 1461. godinom, Studia Iuridica Montenegrina, Vol I br. 1, Podgorica, 2019. (https://studiaiuridica.me/wp-content/uploads/arhiva/godina1-broj1/1-2019(7).pdf

Andrej Bracanović - Bart Wauters and Marco de Benito, The History of Law in Europe: An Introduction, Studia Iuridica Montenegrina, Vol 1 br. 2, Podgorica, 2019. (https://studiaiuridica.me/2-2019/

mr Andrej Bracanović
Kontakt podaci