Predmeti

FIST4AIDIS
Analiza i dizajn informacionih sistema

Semestar: 8
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Da
Fond časova: 30
Smjer: Zaštita podataka i sigurnost informacionih sistema
[color=orange]Ideja izučavanja predmeta:[/color] Shvatiti značaj savremene tehnologije razvoja informacionih sistema za razvoj današnje civilizacije i evolutivnu transformaciju svijeta
[color=orange]Ciljevi izučavanja predmeta:[/color] Da student savlada elemente izgradnje aplikativnog softvera koji služi kao podrška specifičnim funkcijama organizacije, npr.administrativno poslovanje, platni sistem, analiza tržišta,... U okviru predmeta Analiza i dizajn informacionih sistema obuhvaćeni su elementi izgradnje aplikativnog softvera (JAVA programski jezik) nad projektovanom bazom podataka. Ovi elementi su: savladavanje grafičkog interfejsa, konekcija na bazu podataka i kreiranje korisničkog interfejsa, rad sa izvještajima.

Angažovani predavači: