Predmeti

FIST5MI3
Metodologija istraživanja 3

Semestar: 9
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Da
Fond časova: 2+2
Modul: Softverski inženjering

Ideja izučavanja predmeta: Predmet Metodologija israživanja bavi se istraživačkim metodama.

Ciljevi izučavanja predmeta: Da student nauči da pripremi mini tezu za izradu magistarskog rada

Angažovani predavači: