Predmeti

FIST2SE4
Statistika i ekonometrija

Semestar: 4
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 2P+1V
Modul: Opšti smjer

Cilj ovog predmeta je da pruži pregled statistike, teorije vjerovatnoće i da osnove regresione analize, koje se koriste u ekonometriji. Nakon završetka predmeta studenti će biti u stanju da pokrenu regresiju i interpretiraju rezultate, kao i da shvate pretpostavke i metode koje se korsite u regresionoj analizi. U okviru predmeta studenti koriste IBM SPSS softverski paket.

Angažovani predavači: