Predavači

Redovni profesor
Prof. dr Milan Marković


Milan Marković je rođen u Smederevskoj Palanci, Srbija, 14.02.1963. Završio je osnovnu (8 godina) i srednju (4 godine) školu u Mladenovcu, Srbija. Diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, Univerziteta u Beogradu, Srbija, 1989., 1992. i 2001., respektivno. Bio je jedan od vodećih istraživača Matematičkog instituta Srpske Akademije Nauka i Umetnosti a trenutno je predavač na Panevropskom Univerzitetu Apeiron u Banja Luci, na predmetima iz domena "Zaštite u računarskim i poslovnim sistemima", "Osnove kriptografije" i "PKI sistemi". Takođe, realizuje različite kurseve na različitim fakultetima i univerzitetima u istom domenu ekspertize - Zaštita računarskih mreža i PKI. Naučnoistraživačke teme od interesa su uglavnom u infrastrukturi sa javnim ključevima, kombinovana softversko-hardverska bezbednosna rešenja, smart kartice, korporativni ID sistemi, kriptografski algoritmi, Upravljanje identitetima, Sistem upravljanja informatičkom bezbednošću, Upravljanje kontinuitetom poslovanja, kombinacija autentikacije i plaćanja smart platnim karticama, itd. Bio je uključen u veoma sofisticirane bezbednosne projekte, kao što su PKI sistemi za: Narodnu Banku Srbije, neke poslovne banke, Srpska Ministarstva za unutrašnje i spoljne poslove, kao i u izgradnji PKI sistema i čitavog projekta elektronskih identifikacionih smart kartica u Srbiji. Trenutno je na poziciji Specijaliste za visokotehnološku i informacionu bezbednost u Sektoru za bezbednost i kontinuitet poslovanja u Banca Intesa ad Beograd, vodećoj poslovnoj Banci u Srbiji. Završio je kurseve iz domena ISO/IEC 27001:2005 standarda, i to: Implementacioni kurs (3 dana), Internal Auditor kurs (2 dana) i Lead Auditor kurs (5 dana sa položenim ispitom). Član je programskog komiteta različitih međunardonih konferencija I skupova, kao I editorskih tela za nekoliko međunarodnih časopisa. Učestvovao na nekoliko Evropskih projekata iz iz FP7 I Horizon2020 programskih okvira.VAŽNIJI RADOVI

 

 

 1. Marković, M.(2022). EVAULATION OF HOMOMORPHIC ENCRYPTION SCHEMES. JITA journal, 0-0.
 2. Marković, M.(2019). ON POSSIBLE CRYPTOGRAPHIC OPTIMIZATION OF MOBILE HEALTHCARE APPLICATION. Journal of Information Technology and Applications, JITA 9, 80-88.
 3. Marković, M.(2018). Information Security and Privacy Protection Aspects of CCTV Systems. Government Europa Quarterly, 218-221.
 4. Marković, M., & Đorđević, G.(2013). Secure JAVA application in SOA-based cross-border PKI mobile government systems. Logic Journal of the IGPL (2013), 680-691.
 5. Marković, M.(2011). On Secure JAVA Application in SOA-Based PKI Mobile Government Systems. Computational Intelligence in Security for Information Systems, 222-229.
 6. Marković, M.(2010). On Possible Model of Secure e/m-Government System. Information Systems Management, Taylor & Francis Group, 320-333.
 7. Marković, M.(2006). On Secure E-Health Systems. On Secure E-Health Systems; LNCS 4302, 360-374.
 8. Marković, M., Milosavljević, M., & Kovačević, B.(2002). Quadratic Classifier with Sliding Training Data Set in Robust Recursive AR Speech Analysis. Speech Communication, 283-302.
 9. Marković, M., Milosavljević, M., & Kovačević, B.(2002). Quadratic Classifier with Sliding Training Data Set Robust Recursive AR Speech Analysis. Speech Communication, 283-302.
 10. Pejnović, P., Marković, M., & Stanković, S.(2001). Shape Classification by Moment and Autoregressive Invariants. International Journal on Pattern Recognition and Application, 311-327.
 11. Marković, M., Milosavljević, M., & Kovačević, B.(2000). On Evaluating a Class of Frame-Based Nonstationary Pattern Recognition Methods Using Bhattacharzza Distance. Circuits, Systems and Signal Processing, 467-485.
 12. Marković, M., Milosavljević, M., & Kovačević, B.(2000). On Evaluating a Class of Frame-Based Nonstationary Pattern Recognition Methods Using Bhattacharyya Distance. Circuits, Systems, and Signal Processing, 467-485.
 13. Marković, M., & Stanimirović, L.(1999). Odevni računari. Jisa Info, 49-51.
 14. Marković, M., & Bošković, B.(1999). O prenosu MPEG komprimovanog video signala kroz satelitske mreže. Jisa Info, 15-21.
 15. Milosavljević, M., & Marković, M.(1999). PC-PARIS - An Interactive Software System for Statistical Pattern Recognition. YUJOR, 0-0.
 16. Marković, M., Milosavljević, M., Kovačević, B., & Veinović, M.(1998). Robust LPC Parameter Estimation in Standard CELP 4800 b/s Speech Coder. IEE Proceedings - Vision, Image and Signal Processing, 19-22.
 17. Marković, M., & Stanimirović, L.(1998). Personalne Tehnologije - Nova Vizija Budućnosti. Info Science, 28-34.
 18. Marković, M.(1998). Procesiranje multimedijalnih signala primenom digitalnog signal procesora TI TMS320C80. Info Science, 34-39.
 19. Perić, S., Marković, M., & Stanimirović, L.(1997). Novi Algoritmi za Kodovanje Govornog Signala Visokog Kvaliteta na Niskim Bitskim Brzinama. Info Science, 43-48.
 20. Marković, M.(1997). On limited training data set influence to the performances of parametric and nonparametric pattern classifiers. Statistička revija, 45-56.
 21. Dimitrijević, V., Milosavljević, M., & Marković, M.(1996). A Branch and Bound Algorithm for Optimal Solving of the Generalized Traveling Salesman Problem on a Diagraph. Serija matematika, 31-35.
 22. Konvalinka, I., Luković, B., & Marković, M.(1996). KLMCELP koder govornog signala. NTP, specijalni broj poscećen analizi, kodovanju i prepoznavanju govora, 49-56.
 23. Marković, M., Veinović, M., Kovačević, B., & Milosavljević, M.(1996). Primena robustnih LPC metoda u standardnom CELP 4800 b/s koderu govornog signala. Telekomunikacije, 3-9.
 24. Marković, M., Milosavljević, M., Veinović, M., & Kovačević, B.(1996). A CELP algorithm based on robust LP spectral parameters estimation and open-loop pitch predictor determination. Journal of Automatic Control, 37-46.
 25. Marković, M., Milosavljević, M., & Kovačević, B.(1996). Iterative quadratic classifications in non-stationary pattern recognition system. Jugoslav Journal of Operations Research, YUJOR, 113-120.
 26. Marković, M., Kovačević, B., & Milosavljević, M.(1996). A Statistical Pattern Recognition Approach to Robust Recursive Identification of Non-Stationary AR Model of speech Production System. IEEE Trans on Speech and Audio Processing, 456-460.
 27. Marković, M., Kovačević, B., & Milosavljević, M.(1995). Jedan prilaz robustnoj rekurzivnoj identifikaciji linearnog modela govora. Interdisciplinarni časopis Nauka Tehnika Bezbednost, 25-38.
 28. Marković, M., & Milosavljević, M.(1995). A Real-Time Quadratic Classifier of Non-Stationary Data. Journal of Automatic Control, 65-72.
 29. Pejnović, P., Marković, M., & Stanković, S.(1995). AR Modeling and Classification of Two-Dimensional Shapes. Jorunal of Automatic Control, 111-121.
 30. Marković, M., & Obradović, M.(1995). Uticaj neuniformne skalarne kvantizacije LSP parametara na spektralne karakteristike standardnih LPC metoda. NTP, VTI VJ, 6-11.
 31. Marković, M.(1995). Uporedna analiza primene standardnih LPC metoda u KLMCELP koderu govornog signala. Interdisciplinarni časopis Nauka Tehnika Bezbednost, 43-56.
 32. Marković, M., Kovačević, B., & Milosavljević, M.(1994). Robustna rekurzivna identifikacija nestacionarnog AR modela govornog signala primenom RLS algoritma sa promenljivim faktorom zaboravljanja i kvadratnog klasifikatora nestacionarnih signala. NTP, VTI, 3-7.
 33. Marković, M., Konvalinka, I., & Jovanović, G.(1994). CELP kodovanje - Visok kvalitet govora na niskim brzinama prenosa. Interdisciplinarni časopis Nauka Tehnika Bezbednost, 32-41.
 34. Marković, M., & Milosavljević, M.(0). Programski sistem PC-PARIS. JISA info, časopis za informatiku, računarstvo i telekomunikacije Jugoslovenskog informat. saveza, 16-21.

 

POGLAVLJA U KNJIGAMA

 • Marković, M. (2011). On Strong User Authentication for Remote Acess: Combining Authentication and 3D Secure E-Commerce. In K. Verdinand, in Computer Science Research and Technology (pp. 145-161). -: -
 • Marković, M., & Đorđević, G. (2011). On Secure JAVA Mobile Application in SOA-Based e/m-Government Systems. In S. Ahson & M. Ilyas, in Handbook "Service Delivery Platforms: Developing and Deploying Converged Multimedia Services" (pp. 251-278). -: Taylor and Francis
 • Marković, M., & Đorđević, G. (2011). On Secure JAVA Application in SOA-Based PKI Mobile Government Systems. In A. Herrero & E. Corchado, Computational Intelligence in Security for Information Systems (pp. 222-229). -: Springer
 • Marković, M., Savić, Z., & Kovačević, B. (2006). Secure Mobile Health Systems: Principles and Solutions. In R. Laxminarayan, S. Pattichis & P. Constantinos, Emerging Mobile Health Systems, Series: International Topics in Biomedical Engineering Istepanian (pp. 81-106). -: Springer

 

NOVIJE NAUČNE PUBLIKACIJE 

 • Marković, M. (2022). Osnove kriptografije. Banja Luka: Panevropski univerzitet Apeiron.
 • Kovačević, B., Milosavljević, M., Veinović, M., & Marković, M. (2017). Robust Digital processing of Speech Signals. 2017: Springer International Publishing.
 • Marković, M. (2003). Kriptografski aspekti zaštite podataka u savremenim računarskim sistemima. Beograd: Vojnotehnički institut VJ.
 • Kovačević, B., Milosavljević, M., Veinović, M., & Marković, M. (2000). Robusna digitalna obrada govornog signala. Beograd: Akademska misao.
 • Marković, M. (1993). Kvadratni klasifikator nestacionarnih signala u realnom vremenu i njegova primena u rekurzivnoj identifikaciji AR modela govora. Zbornik radova sa naučnog skupa-ETAN 93 (pp. 0-0). Beograd: -
 • Marković, M., Kovačević, B., & Milosavljević, M. (1993). Analiza uticaja početnih uslova na rekurzivne procedure za identifikaciju kvazistacionarnog AR modela sistema za proizvođenje govora. Zbornik radova sa naučnog skupa-XX Simpozijum za Operaciona Istraživanja SYM OP IS 93 (pp. 455-458). Beograd: -
 • Konvalinka, I., Luković, B., & Marković, M. (1993). CELP koder: Vektorska kvantizacija parametara pitch predikatora određenih u otvorenoj sprezi. Zbornik radova sa naučnog skupa-XX Simpzijum za Operaciona Istraživanja SYM OP IS 1993 (pp. 0-0). Beograd: -
 • Marković, M., & Milosavljević, M. (1993). Klasifikacija podataka Gauss-ove raspodele. Zbornik radova sa naučnog skupa-6 i 7 Majski skup 92 i 93 sekcije za klasifikacije Saveza statističkih društava Jugoslavije (pp. 204-218). Beograd: -Ω 
 • Marković, M., Kovačević, B., & Milosavljević, M. (1993). Primena statističkog prepoznavanja
dr Milan Marković
Kontakt podaci