Predavači

Vanredni profesor
Prof. dr Milan Marković

1. Opšti podaci - edukacija
Milan Marković je rođen u Smederevskoj Palanci, 14.02.1963. Završio je osnovnu (8 godina) i srednju (4 godine) školu u Mladenovcu. Diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, Univerziteta u Beogradu, 1989., 1992. i 2001., respektivno.

Naučnoistraživačke teme od interesa su uglavnom u infrastrukturi sa javnim ključevima, kombinovana softversko-hardverska bezbednosna rešenja, smart kartice, korporativni ID sistemi, kriptografski algoritmi, upravljanje identitetima, sistem upravljanja informatičkom bezbednošću, upravljanje kontinuitetom poslovanja, sistemi autentikacije korisnika, kombinacija autentikacije i plaćanja smart platnim karticama, zaštita računarskih mreža, zaštita poslovnh i informacionih sistema, sigurnost sistema e-poslovanja, itd.

Bio je uključen u veoma sofisticirane bezbednosne projekte, kao što su PKI sistemi za: Narodnu Banku Srbije, neke poslovne banke, Srpska Ministarstva za unutrašnje i spoljne poslove, kao i u izgradnji PKI sistema i čitavog projekta elektronskih identifikacionih smart kartica u Srbiji.

Trenutno je na poziciji Specijaliste za informacionu bezbednost u Sektoru za bezbednost i upravljanje kontinuitetom poslovanja u Banca Intesa ad Beograd, vodećoj poslovnoj Banci u Srbiji.

Završio je kurseve iz domena ISO/IEC 27001:2005 standarda, i to: Implementacioni kurs (3 dana), Internal Auditor kurs (2 dana) i Lead Auditor kurs (5 dana sa položenim ispitom).

Sticao je sledeća zvanja:

1. Docent na Vojnotehničkoj akademiji
2. Naučni saradnik Matematičkog instituta SANU u Beogradu
3. Docent na Univerzitetu Apeiron u Banja Luci
4. Vanredni profesor na Elektrotehničkom fakultetu u Banja Luci (trenutno važeće zvanje)
5. Vanredni profesor na Univerzitetu Apeiron u Banja Luci (trenutno važeće zvanje)
6. Vanredni profesor na Univerzitetu Donja Gorica u Podgorici (trenutno važeće zvanje)

2. Zaposlenja
Nakon završetka studija, od 06.11.1989. godine Milan Marković je bio zaposlen u Institutu za primenjenu matematiku i elektroniku, Beograd, gde je radio do 01.06.2002.

Od tog datuma pa do 01.04.2004. radio je u privatnoj firmi NetSeT iz Beograda.

Od 01.04.2004. je zaposlen u Delta banci a.d. kao Projekt Menadžer za bezbednost u IT sektoru.

Od Februara 2006. godine, nakon izvršene reorganizacije u Banci, zaposlen je na radnom mestu Administratora ICT bezbednosti u Sektoru za bezbednost Banca Intesa ad Beograd.

Sadašnje radno mesto je Specijalista za informacionu bezbednost Sektora za bezbednost i upravljanje kontinuitetom poslovanja u Banca Intesa ad Beograd.

3. Naučno-istraživački projekti
Od 1993. godine angažovan je i na projektima fundamentalnih istraživanja Ministarstva za nauku i tehnologiju Republike Srbije, i to: u periodu od 1993. do 1995. godine na projektu broj 0403 “Računarstvo i veštačka inteligencija”, od 1996. do 2000. godine na projektu broj 04M02 “Matematička logika, kombinatorika i obrada informacija: osnove i primene računarstva”, od 2002. do 2004. godine na projektima broj 1625 „Nove matematičke metode za kriptografsku zaštitu i modelovanje informacija“ i 0274 „Softverski sistem za zaštićeno elektronsko arhiviranje“ koje je koordinirao Matematički institut SANU u Beogradu. U 2005., bio je angažovan na projektu 6111 „Win logon sistem baziran na smart karticama za zaštićenu kontrolu pristupa radnim stanicama“.

Projekt menadžer je bio ispred Matematičkog Instituta SANU na FP6 projektu SWEB koji je realizovan u periodu 01.01.2007. do 31.03.2009.

Učestvovao na projektu ImmigrationPolicy2.0 (2010-2013) kao nacionalni administrator za Srbiju.

Učestvovao na projektu koji je finansirala Evropska Komisija u okviru CIP-ICT-PSP programa: I-DONT-FALL od 01.04.2012. do 30.09.2015. godine kao tehnički koordinator ispred Gradske Opštine Stari Grad (Beograd), kao partnera na projektu.

Trenutno je angažovan na projektu koji finansira Evropska Komisija u okviru CIP-ICT-PSP programa: STRATEGIC od 01.01.2014. godine kao tehnički koordinator ispred Gradske Opštine Stari Grad (Beograd), kao partnera na projektu.


4. Publikovani radovi
Publikovao je više od 300 naučnih radova, od kojih je 15 radova u međunarodnim časopisima i 75 rada u Zbornicima radova sa međunarodnih konferencija. Koautor je monografije „Robusna digitalna obrada govornog signala“ koja je publikovana 2000. godine.

Iako je većina publikovanih radova iz oblasti procesiranja signala (većina ih je u stvari iz domena procesiranja govornog signala), prepoznavanja oblika i multimedijalnih komunikacija, u poslednjih 10-15 godina, radovi su publikovani skoro isključivo iz oblasti zaštite računarskih mreža i informacionih sistema, PKI sistema, kao i iz domena hardverskih kriptografskih koprocesorskih modula. U tom smislu, posebno se ističu radovi publikovani na ISSE (Information Security Solution Europe) konferencijama (London, 2001, Beč, 2003, Berlin, 2004. Rim, 2006, Prag, 2011, Brisel, 2013, Brisel, 2014).

Više puta je bio nagrađen za publikovane radove, od čega se ističe:

 Njegovi radovi su dva puta proglašavani najboljim radovima na INFOFEST-u, 1996., 1999., 2011. I posebno priznanje za rad 2014.
 Najbolji rad iz domena Informatike u Srbiji u 2002. godini – nagrada od Društva za informatiku Srbije.

5. Osnovne oblasti naučno-istraživačkog rada
Osnovne oblasti naučno-istraživačkog rada su:

 Sistemi bezbednosti u savremenim računarskim mrežama,
 Public Key Infrastructure (PKI) sistemi,
 Smart kartice i kriptografski koprocesori,
 Tehnologija digitalnog potpisa i sertifikacionih tela,
 Identity and Access management sistemi,
 Busincess Continuity Management,
 Procesiranje govonog signala,
 Digitalno procesiranje signala,
 Prepoznavanje oblika,
 Kriptologija,
 Multimedijalne komunikacije,
 Sistemi autentikacije korisnika,
 Sigurnost sistema elektronskog poslovanja,
 Sistemi upravljanja informacionom bezbednošću, itd.

6. Članstvo u programskim odborima
Bio je član programskog komiteta Infoteh konferencije i Stručnog odbora Infofest-a, zaključno sa 2007. godinom.

Takođe, bio je jedan od članova programskog odbora Technobank i Infotech konferencija.

Član je programskih odbora više međunarodnih konferencija (MeTTeG, CISIS, SECUREWARE, itd.)

Organizovao je međunarodnu konferenciju MeTTeG 2012. u Beogradu.

7. Članstvo u međunarodnim organizacijama
Do 2002. godine, je bio član IEEE udruženja. Od 2002. godine član je EEMA (European Electronic Memebership Association) organizacije koja promoviše sisteme bezbednog elektronskog poslovanja u Evropi, kao i širenje i interoperabilnost PKI sistema u Evropi.

EEMA organizuje ISSE konferencije koje se održavaju svake godine.

Predstavljao je Nadležne organe za poslove PKI infrastrukture u Srbiji i u Crnoj Gori u FESA (Forum of European Supervision Authorities) udruženju.


8. Edukativni rad
Bio je predavač na Vojno tehničkoj akademiji u Beogradu na predmetu “Zaštita i održavanje računara”. Na Vojno tehničkoj akademiji je proglašen za Docenta 2003. godine.

Predavao je dva predmeta na Univerzitetu Singidunum, Fakultetu za poslovnu informatiku, na specijalističkim studijama za Bezbednost informacionih sistema. To su predmeti: “Zaštita računara i računarskih mreža” i “Sistemi informacionih tokova i elektronskog poslovanja”.

Predavao je na Računarskom fakultetu u Beogradu predmet CS336: Bezbednost mreža – počeo sa predavanjima u prolećnom semestru 2006. godine.

Dobio zvanje Naučnog saradnika u Matematičkom Institutu SANU u Beogradu 2004. godine.

Predavao je predmet „Kriptografija i komjuterska zaštita“ na Elektrotehničkom fakultetu u Banja Luci. Proizveden je 15.07.2010. u Vanrednog profesora odlukom Univerziteta u Banja Luci a vezano za predmet „Kriptografija i komjuterska zaštita“ na Elektrotehničkom fakultetu u Banja Luci.

Realizovao je jedan broj kratkih kurseva/tutorijala iz domena elektronskog poslovanja i bezbednosti računarskih mreža u Beogradu, Crnoj Gori i Makedoniji.

Držao kurseve iz domena zaštite računarskih mreža i PKI sistema u okviru Računskog centra Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.

Posebno ističe održavanje Tutorijala iz domena PKI sistema i bezbednosti računarskih mreža na Međunarodnoj konferenciji za telekomunikacije koje je održana u maju 2006. godine u Portugalu. U 2007. godini je držao slične tutorijale na međunarodnim konferencijama u Sloveniji (Maribor), Nemačkoj (Nuernberg), Engleskoj (Manchester), Sloveniji (Maribor), Hrvatskoj (Zagreb), Srbiji (Beograd), Atini (Grčka).

Trenutno predaje sledeće predmete:

1. Univerzitet Apeiron Banja Luka
a. Zaštita računarskih i poslovni sistema
b. Cyber pravo
c. Osnovi kriptografije
2. Univerzitet Donja Gorica (UDG) Podgorica
a. Osnove IT sigurnosti
b. Sigurnost e-poslovanja
3. Strukovna ICT škola u Beogradu
a. Bezbednost računarskih mreža

9. Važniji projekti
1. PKI sistem za Narodnu Banku Srbije,
2. PKI sistemi za neke komercijalne banke u Srbiji,
3. PKI sistem za Minstarstvo inostranih poslova,
4. Koncept čitavog sistema i PKI sistem za tekući projekat uvođenja smart kartica kao ID dokumenata u Srbiji,
5. Član radne grupe za pripremu Nacrta Zakona o elektronskom potpisu u Srbiji, podzakonskih akata, kao i za implementaciju navedenih zakonskih dokumenata u Srbiji,
6. Član radne grupe za pripremu Srpske verzije standarda JUS ISO/IEC 17799 2006, koji je preuzet od ISO/IEC 17799:2005,
7. Član radne grupe za realizaciju zajedničkih osnova za razvoj sistema e-uprave u Srbiji, kao i za izradu nacrta zakona o e-upravi.
8. Konsultant za poslove uspostave Nacionalne PKI infrastrukture u Srbiji.
9. Učešće u izradi osnovnih dokumenata rada Nadležnog organa za poslove akreditacije i supervizije Sertifikacionih tela u Srbiji.
10. Konsultant za poslove uspostave Nacionalne PKI infrastrukture u Crnoj Gori.
11. Član radne grupe za akreditaciju Sertifikacionog tela Pošte, kao i svih drugih sertifikacionih tela koja izdaju kvalifikovane elektronske sertifikate u Republici Srbiji.
12. Član radne grupe za izradu nacrta Zakona o elektronskom dokumentu i podzakonskog akta.
13. Učešće u projektu predloga zakonskog propisa za poverljive servise isporuke elektronske pošte u Srbiji
14. Učešće u projektu predloga algoritma za određivanje jedinstvenog broja obaveznog socijalnog osiguranja za korisnike a za potrebe Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja u Srbiji.

10. Reference na implementaciji ISO/IEC 27001 standarda
Pored redovnog posla u Banca Intesa gde upravo implementira ISMS kao deo redovnih radnih zadataka, Milan Marković je trenutno učesnik kao spoljni ekspert na nekoliko implementacija ISMS po standardu ISO/IEC 27001:2005. Te organizacije uključuju: organizaciju jednog Grada, javno preduzeće, dve banke, dva telekom provajdera i jednu privatnu softversku firmu. S obzirom da su ti projekti i dalje u toku, vođeni od strane odgovarajućih firmi izvođača, i s obzirom da informacije predstavljaju poslovnu tajnu tih organizacija korisnika, ne može se dati više informacija o tome.

dr Milan Marković
Kontakt podaci