Predavači

Vanredni profesor
Prof. dr Neda Ivović

Neda Ivović je rođena 1977. godine u Podgorici, Crna Gora gdje je završila osnovnu školu i Gimnaziju “Slobodan Škerović”. 2000. godine diplomirala je Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore, sa prosječnom ocjenom 10.

Po diplomiranju, upisala je postdiplomske studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, akademske 2000/2001. godine gdje je sa odlikom položila usmeni magistarski ispit iz građansko pravne oblasti i stekla akademski naziv magistra pranvih nauka, marta 2004. godine. Doktorirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Podgorici novembra 2008. godine.

Od marta 2001. godine zaposlila se kao saradnik na predmetu Građansko procesno pravo na Pravnom fakultetu u Podgorici, gdje je bila saradnik i na predmetu: Građansko pravo i Stvarno pravo. 2010. godine stekla je akademsko zvanje docenta na Univerzitetu Donja Gorica na kojem predaje Kompanijsko pravo.

Tokom svoje profesionalne karijere bila je angažovana kao saradnik u Komisiji za hartije od vrijednosti Crne Gore od 2003. godine do novembra 2008. godine kada je imenovana za sekretara Komisije za hartije od vrijednosti. Dužnost sekretara Komisije za hartije od vrijednosti obavljala je do januara 2011. godine.

 Član i predsjednik Odbora direktora Prve banke Crne Gore AD Podgorica- osnovana 1901. Godine od 19.12.2012.godine do 12.04.2019.godine.

 Od novembra 2011. godine radi kao advokat u svojoj advokatskoj kancelariji.

 NAGRADE, DIPLOME, PRIZNANJA

jun 2000                      Povelja Univerziteta Crne Gore za 2000. godinu koja se  dodjeljuje najboljem diplomiranom studentu na Univerzitetu Crne Gore;

 maj 2000                    Nagrada Univerziteta za izuzetan uspjeh u studiranju (akademska 1999/2000.);

decembar 1999           Studentska nagrada "19. decembar" za 1998. godinu;

 september 1997         Nagrada Aristid Theodorides koja se dodeljuje za najbolji rad iz rimskog prava;

 septembar 1997         Plaketa Univerziteta za postignut uspjeh na prvoj godini studija.

OBJAVLJENE MONOGRAFIJE

Ivović, Neda, Saglasnost za medicinsku intervenciju i odgovornost ljekara, Pravni fakultet Podgorica, 2004, (ISBN: 86-509-0015-1, UDK: 614.25, 614.253, 342.726-056.24). https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/7997712

 Priručnik za korporativno upravljanje, izdavač: International Financial Corporation i Komisija za hartije od vrijednosti, ISBN: 978 -9940-9132-2-9, 2009. Godine https://www.scmn.me/images/files/publikacije/2_Prirucnik-korporativnog-upravljanja.pdf

Priručnik za emitovanje opštinskih obeveznica u Crnoj Gori, Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Crnoj Gori,2012, ISBN 978-9940-614-00-3, 336.763.3(497.16)(035)  COBISS.CG-ID 20107792https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/20107792

 OBJAVLJENI RADOVI

 

PROJEKTI

Od 2003. godine član radnih timova za izradu i implementaciju  zakona i propisa o:

− Izdavanju i trgovanju hartija od vrijednosti,

− investicionim fondovima,

− dobrovoljnim privatnim penzionim fondovima,

− preuzimanju akcionarskih društava,

− obveznicama stare devizne štednje,

− izdavanju i poslovanju sa kratkoročnim hartijama od vrijednosti,

− mjenici, lizingu....

 Od 2004. godine predavač na kursu Komisije za hartije od vrijednosti za licenciranje brokera, dilera i investicionih menadžera investicionih i dobrovoljnih penzionih fondova;

Tokom rada u Komisiji za hartije od vrijednosti učesnik u izradi Nacionalnog programa za integraciju Crne Gore u Evropsku Uniju 2008-2011. godine;

Tokom rada u Komisiji za hartije od vrijednosti član Pododbora za ekonomska i finansijska pitanja i statistiku Unaprijeđenog stalnog dijaloga sa EU;

dr Neda Ivović
Kontakt podaci