Predavači

Saradnik
dr Jelena Živković

Jelena Živković rođena je 7.1.1987. godine u Beogradu.

2006. godine upisuje petogodišnje studije psihologije na katedri za razvojnu psihologiju Fakulteta za pedagogiju i psihologiju Moskovskog pedagoškog državnog univerziteta u Rusiji, kao stipendista Asocijacije studenata sovjetskih i ruskih fakulteta iz Srbije i Crne Gore pri Međunarodnom koordinacionom savetu diplomaca obrazovnih ustanova „INCORVUZ-XXI“. Državni ispit iz psihologije polaže sa najvišom ocenom, kao i završni kvalifikacioni rad. Stiče kvalifikaciju psiholog, nastavnik psihologije, sa specijalizacijom – razvojna psihologija i psihologija uzrasta. Dobija diplomu sa odličjem, priznatu kao master akademske studije drugog stepena visokog obrazovanja (300 ESPB), naučna oblast: psihološke nauke. Na osnovu zavidnog akademskog uspeha, dobija stipendiju za nastavak doktorskih studija na istom univerzitetu, na Katedri za socijalnu pedagogiju i psihologiju po specijalnosti socijalna psihologija. Državne ispite polaže sa najvišim ocenama, a 2018. godine brani tezu „Socijalno-psihološke osobine međuetničkih stavova u Srbiji“ sa maksimalnim brojem glasova od strane disertacionog veća (http://mpgu.su/dissertations/sotsialno-psihologicheskie-osobennosti-mezhetnicheskih-ustanovok-v-serbii/). Stiče diplomu doktora psiholoških nauka, priznatu kao doktorske akademske studije trećeg stepena visokog obrazovanja (180 ESPB), naučna oblast: psihološke nauke. 

2013. godine, u okviru Erasmus plus programa ostvaruje studijski boravak na Fakultetu za biznis i informacioni menadžment Univerzitetskog koledža Gent (Hogeschool Gent) u Belgiji. Poseduje sertifikat o položenom isitima i intenzivnom kursu holandskog jezika.

Tokom studija bavila se empirijskim naučnim istraživanjima, kao i volonterskim radom u oblasti sociokulturne adaptacije stranih studenata i razvoja komunikacionih kompetencija.

Akademska karijera.

Prvo radno iskustvo stiče u Rusiji kao predavač na Moskovskom socijalno-pedagoškom institutu u periodu od 2014 do 2016. godine. Bila je angažovana na predmetima: opšta psihologija, socijalna psihologija, etnopsihologija, psihogenetika, psihologija roda, osnove interakcije na treninzima, tehnike interakcije u igri, psihologija devijantnog ponašanja omladine, socijalno-pedagoška viktimologija, organizaciona psihologija, poslovna komunikacija, psihologija socijalnog rada, istorija i teorija religije. Učestvovala je u organizaciji Naučno-praktične konferencije “Naš doprinos razvoju ruskog psihološko-pedagoškog obrazovanja: na 70-godišnjicu pobede u Velikom otadžbinskom ratu“ 2015. godine, kao ekspert na sekciji “Ličnost u kontekstu pedagoške antropologije“, na osnovu čega dobija zahvalnicu.

Po povratku u Srbiju, 2019. godine, zapošljava se na Visokoj školi socijalnog rada u Beogradu, gde i danas radi u zvanju docenta za užu naučnu oblast psihologija. Angažovana je na predmetima Osnove socijalne psihologije, Socijalna psihologija, Psihologija učenja, Psihologija zrelog doba i starenja i Psihologija individualnih razlika. Pored toga, predaje Razvojnu psihologiju u okviru kursa Propedevtike, kao i Kratkog programa "Savetovanje porodice". Kao sekretar organizacionog odbora aktivno je učestvovala u organizaciji Međunarodnog naučnog skupa Aktuelnosti u logopediji, okupacionoj terapiji i socijalnom radu  (ALOS), 2019. i 2020. godine. Vrši dužnost sekretara izdavačke delatnosti Visoke škole socijalnog rada. 

Od februara 2021. godine angažovana je na Fakultetu savremene umetnosti u Beogradu, na predmetima Psihologija (osnovne studije glume i multimedija), Psihologija ličnosti (master studije glume), Psihologija 1 i 2 (osnovne studije slikarstva)

Od oktobra 2022. godine angažovana je na Visokoj zdravstvenoj školi u Zemunu, na predmetu Zdravstvena psihologija (osnovne strukovne studije, smerovi fizioterapeut i radni terapeut).

Dodatna usavršavanja.

Od 2020. stalni član Balint Društva Srbije, kontinuirana edukacija. Učestvovala kao silmultani prevodilac IV Međunarodnog naučno-praktičnog skupa "Nove mogućnosti Balint grupa. Koronainovacije." u organizaciji Moskovskog Balint društva i Međunarodne Balint federacije, 24-25.juna 2020.

15.07.2021. Završena profesionalna prekvalifikacija prema programu "Integralna psihodinamska psihoterapija i savetovanje" (764 časa), kvalifikacija psihoterapeut-savetnik, diploma br. 7827 00081525, izdata od strane Akademije integralne psihodinamske psihoterapije (AIPP), Sankt Peterburg, Rusija

09.08.2021. Završena obuka iz dopunskog profesionalnog usavršavanja prema programu "Neuroaktivacija ciljeva" (28 časova), sertifikat br. 7827 000626078, izdat od strane Akademije integralne psihodinamske psihoterapije (AIPP), Sankt Peterburg, Rusija

Međunarodna naučna saradnja.

2018. učestvovala je u Međunarodnom istraživačkom projekatu posvećenom razvoju globalne zajednice koji je obuhvatio 26 zemalja (http://www.pwpp.org/themes-for-celebration/#RTeam), pod rukovodstvom prof. dr Džozefa de Rivere iz Odeljenja za psihologiju Univerziteta Klark u SAD.

Od 2018. do danas, redovan je član Mrežnih među-univerzitetskih naučnih seminara iz oblasti etnopsihologije (https://mgppu.ru/project/458) koji organizuju Nacionalni istraživački univerzitet “Visoka škola ekonomije”, Moskovski državni psihološko-pedagoški univerzitet i Licej br.1553 po imenu V.I. Vernadskog.

2019. održala je predavanje po pozivu na naučnom seminaru “Kultura ima značaj”, održanom u Moskvi, u organizaciji Međunarodne naučno-obrazovne laboratorije za sociokulturna istraživanja Nacionalnog istraživačkog univerziteta “Visoka škola ekonomije” u Moskvi. Tema: “Međuetnički stavovi u polikulturnom prostoru (na primeru Srbije)" (https://www.hse.ru/org/hse/expert/news/258431053.html)

2021. po pozivu prof. emeritusa Džona Berija iz Odeljenja za psihologiju Univerziteta Kvins u Kanadi, učestvovala je na 32. Međunarodnom kongresu psihologa u Pragu, Češka Republika, gde je prezentovala rad na temu “Međuetnički stavovi u multikulturalnom kontekstu Srbije” u okviru Simpozijuma “Interkulturalni odnosi u post-komunističkim društvima”. (https://abstracts.icp2020.endevel.eu/abstracts/)

Od 2022. koordinator je međunarodnih projekata u Akademiji za integralnu psihodinamsku psihoterapiju (AIPP), Rusija (https://rs.aipp.education).

Aktivno učestvuje na međunarodnim i nacionalnim naučnim konferencijama, objavljuje naučne radove u časopisima i tematskim zbornicima od nacionalnog i međunarodnog značaja. 

Naučna interesovanja.

Socijalna psihologija, Etnopsihologija, Kros-kultralna psihologija, Psihologija ličnosti, Psihologija devijantnog ponašanja, Psihoterapija, Psihoanaliza

Ostala interesovanja. 

Više od 10 godina se bavi prevodilačkom delatnošću, uključujući simultani prevod. Govori ruski, engleski, španski (posteduje sertifikate), izučava turski i arapski. Kao prevodilac učestvovala je na mnogobrojnim međunarodnim sajmovima, bilateralnim susretima privrednih i političkih delegacija, poslovnim forumima, suđenjima u krivičnim postupcima, sportskim i turističkim manifestacijama. Pohađala je dve škole glume i ostvarila par malih uloga u tv serijama. Dugi niz godina amaterski se bavi pevanjem i plesom. Voli umetnost, putovanja i gastronomiju.

 

Spisak naučnih publikacija

Poglavlja u tematskim zbornicima:

 1. Stepanović, S., & Živković, J. (2020) The role of parents in children's early speach and langauge development. In: V. Dukanac, M. Đurić (eds.) Thematic collection of proceedings of the international importance - Latest developments in speech therapy, occupational therapy and social work: Between tradition and transition, 283-294. Belgrade: College of social work.  ISBN 978-86-81394-14-4.
 2. Petrović, N., & Živković, J. (2019) Izazovi socijalne psihologije u epohi globalizacije [Вызовы социальной психологии в эпоху глобализации].U: A.L. Žuravljev, A.V. Jurevič (Ur.), Nove tendencije i perspektive psihološke nauke [Новые тенденции и перспективы психологической науки]. Serija: Metodologija, teorija i istorija psihologije [Серия: Методология, история и теория психологии]. (378-397) Moskva: Institut za psihologiju Ruske akademije nauka [Институт психологии РАН]. ISBN: 978-5-9270-0393-8 (na ruskom jeziku)
 3. Živković, J. (2017) Давайте дружить: Teorija međugrupne interakcije V.S. Agejeva. U: N. Petrović (Ur.) Politička psihologija u savremenom svetu. Institut za psihologiju, Beograd, 77– 89. ISBN 978-86-6427-049-6

Radovi u naučnim časopisima:

 1. Stepanović, S., & Živković, J. (2020) Working with pupils with hearing impairments in an inclusive education: characteristics and competences. Human Research in Rehabilitation, Vol.10(1), 22-30. ISSN 2232-996X, DOi: 10.21554
 2. Živković, J. (2018) Empirijsko istraživanje socijalno-psiholoških osobina međuetničkih stavova u Srbiji [Эмпирическое исследование социально-психологических особенностей межэтнических установок в Сербии]. Internet-časopis „Svet nauke. Pedagogija i psihologija“ [Интернет-журнал “Мир науки. Педагогика и психология”], (6)1. ISSN 2658-6282 (dostupno na ruskom jeziku: https://mir-com/PDF/18PSMN118.pdf )
 3. Živković, J. (2014) Osobine etnoreligioznog identiteta kao faktor razvoja etničke distance u Srbiji [Особенности этнорелигиозной идентичности как фактор развития этнической дистанции в Сербии]. Evropski časopis socijalnih nauka [Европейский журнал социальных наук], 1(4), 322-330. ISSN: 2079-5513 (na ruskom jeziku)
 4. Živković, J. (2014) Psihološke osobine međuetničkih odnosa u Srbiji [Психологические особенности межэтнических отношений в Сербии]. Socijalna psihologija i društvo [Социальная психология и общество], 5(3), 104-116. (dostupno na ruskom jeziku: http://psyjournals.ru/files/70699/spio_3_2014_zhivkovich.pdf)
 5. Živković, J. (2012) Etnička distanca u Srbiji [Этническая дистанция в Сербии]. Nastavnik XXI vek [Преподаватель XXI век], 2(4), 382-388. ISSN 2073-9613 (dostupno na ruskom jeziku: https://drive.google.com/file/d/0Bww8v66PaPfWM2pOUFhmY3JHOHM/view)

Saopštenja sa konferencija, štampana u celini/izvodu:

 1. Stepanović, S., Ilić, V. & Živković, Ј. (2021) Školski činioci postignuća u oblasti prirode i društva kod učenika sa lakim intelektualnih smetnjama u osnovnoj školi. Zbornik rezimea "Aktuelnosti u edukaciji i rehabilitaiji osoba sa smetnjama u razvoju", s. 56. Resursni centar za specijalnu edukaciju, ИСБН 978-86-89713-07-7
 2. Živković, A., Živković, J., & Tmušić, R. (2019) Teacher’s leadership skills conducting to an effective language learning. Proceedings of IX International conference „Economics and Management – Based on New Technologies” (EMONT-2019); Vrnjačka Banja, Serbia; 23-26th June 2019. Vrnjačka banja: SaTCIP Publisher Ltd., 2019, pp. 262-266. ISBN 978-86-6075-067-1.
 3. Živković, J. (2019) The strategies of interethnic interaction in Serbia. Proceedings of the XXV scientific conference Empirical studies in psychology, March 29th-31st 2019; Faculty of philosophy, University of Belgrade, pp. 136-138. ISBN 978-86-6427-130-1 (dostupno na: http://empirijskaistrazivanja.org/wp-content/uploads/2019/10/proceedings_EIP_2019.pdf)
 4. Živković, J. (2019) Ethnic distance as a type of ethnic attitudes in Serbia. Book of abstracts of the XXV Scientific conference Empirical studies in psychology; March 29th-31st 2019; Faculty of philosophy, University of Belgrade, p. 116. ISBN 978-86-6427-091-5 (dostupno na: http://empirijskaistrazivanja.org/wp-content/uploads/2019/12/KNJIGA-REZIMEA-2019-fin.pdf)
 5. Živković, J., & Živković, S. (2018) Leadership as a social-psychological phenomenon: the problem of leadership and management in Russian psychology. Conference Proceedings of 4th International Scientific-Business Conference – Leadership and Management: Integrated Policies of Research and Innovations – LIMEN 2018, December 13th 2018, Belgrade, pp. 327-332. ISBN 978-86-80194-15-8 (dostupno na: http://mediacontent.limen-conference.com/2019/03/400204382-limen-2018-zbornk-final.pdf)
 6. Živković, J. (2012) Problem multikulturalizma u Srbiji [Проблема мультикультурализмa в Сербии]. U: A.S. Obuhov (Ur.) Zbornik radova VII Među-univerzitetske konferencije mladih naučnika po rezultatima istraživanja iz oblasti pedagogije, psihologije, sociokulturne antropologije [Сборник докладов VII Межвузовской конференции молодых ученых по результатам исследований из области педагогики, психологии, социокультурной антропологии]. (56–58). Moskva: ООDTP “Istraživač” [ОООДТР „Исследователь“]. ISBN 978-5-91905-018-6

Nastavna sredstva:

 1. Strategijski i operativni menadžment / Slobodan Živkovic, Ana Živković, Jelena Živković. Vrnjačka Banja: SaTCIP, 2015. 288 s. ISBN 987-86-6075-053-4
 2. Liderstvo – put ka inteligentnim organizacijama / Slobodan Živković, Jelena Živković (u pripremi).
dr Jelena Živković
Predmeti
Kontakt podaci