Predavači

Redovni profesor
Prof. dr Nebojša Petrović

Nebojša Petrović je rođen u Beogradu, gdje je završio osnovnu školu, matematičku gimnaziju i Filozofski fakultet, Odjeljenje za psihologiju.

Odmah po završetku osnovnih, upisuje postdiplomske studije koje okončava odbranivši magistarsku tezu ,,Evaluacija Eltemejerovog modela desničarske autoritarnosti“. Tokom osnovnih i postdiplomskh studija bio je stipendista Fondacije za razvoj naučnog i umjetničkog podmlatka - Ministrastva za nauku i tehnologiju, koja je uključivala i rad na projektima Instituta za psihologiju. Doktorsku disertaciju ,,Psihološki aspekti procesa pomirenja u Srbiji, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini – struktura i činioci“ odbranio je 2004. godine. Od strane bivšeg podpredsjednika International Society for Political Psychology, prof. Lederer, nominovan je i dobio “ISPP Graduate Student Complimentary Membership“ za najbolju doktorsku disertaciju na svijetu, iz oblasti političke psihologije, te godine.

Od 2000. godine stalno je zaposlen na Filozofskom fakultetu u Beogradu, na kateri za Socijalnu psihologiju, prvo kao asistent, a potom kao docent i  profesor. Na doktorskim studijama drži kurseve Psihologija pomirenja i građenja mira i Politička psihologija. Objavio je kao samostalni autor knjige: Putevi istraživanja autoritarnosti i Psihološke osnove pomirenja između Srba, Hrvata i BošnjakaElementi međukulturalne psihologije i Socijalne reprezentacije prošlosti. Pored toga objavio je još četiri knjige kao koautor ili urednik. Objavljivao je naučne radove u domaćim časopisima Psihologija (gdje je bio i član redakcije), zatim Sociologija (u kojoj je sada član redakcije), Sociološki pregled, Nastava i vaspitanje i drugim, a ima i niz članaka i u vodećim svjetskim časopisima poput Journal of Personality and Social Psychology, a i poglavlja u međunarodnim monografijama najvišeg značaja. 

Objavljuje radove u knjigama, međunarodnim zbornicima radova koji izlaze kod najeminentnijih svjetskih izdavačkih kuća. Izlagao je saopštenja svojih radova na nizu konferencija u zemlji i inostranstvu. Bio je član redakcije međunarodnog časopisa Conflict and Health. Nebojša Petrović je član nekoliko međunarodnih stručnih udruženja poput International Society for Political Psychology i Society for the Study of Peace, Conflict, and Violence: Peace Psychology Division of the American Psychological Association (Division48).

Dva puta je bio gostujući istraživač na Univerzitetu u Beču kao stipendista Austrijskog ministarstva za nauku, prvi put na Odjeljenju za sociologiju, a drugi put na Austrijskom institutu za međunarodne odnose. Bio je polaznik ljetnje škole namjenjene usavršavanju mladih univerzitetskih nastavnika i saradnika ,,Kulturalna psihologija: socijalni, kognitivni i personalni procesi“ u Interuniverzitetskom centru u Dubrovniku, i još nekoliko kurseva organizovanih sa istim ciljem (npr. na seminarima o multivarijantnim statističkim metodama). Od 2005. godine redovno je boravio (dva puta po tri mjeseca plus nekoliko puta kraće) kao gostujući istraživač na London School of Economics and Political Science, gdje je, između ostalog, razvio nekoliko silabusa univerzitetskih kurseva koji se respektabilno tretiraju u cijelom svetu. U toj instituciji je završio i seminare za postizanje izuzetnosti u držanju nastave. Nebojša Petrović je učestvovao u nekoliko naučno istraživačkih projekata u svojstvima saradnika, savjetnika, kao i koordinatora i rukovodioca za Srbiju u međunarodnim istraživanjima. Uključen je u međunarodne projekte pod pokroviteljstvom Evropske komisije. Održao je nekoliko predavanja na stranim univerzitetima: u Leuvenu, Londonu, Kanterberiju, Budimpešti, Beču i Ljubljani. Gostovao je i na Univerzitetu u Buenos Airesu, i ima intenzivnu saradnju sa kolegama sa više univerziteta u SAD, Evropi i Rusiji. Radio je ili radi na nekoliko istraživačkih projekata u zemlji i regionu, između ostalog na najvećem projektu o problemima nasilja u sportu (sa preko 3000 ispitanika iz gotovo svih sportova) iz koga su objavljene dve monografije i dva priručnika. Ekpert je Evropske komisije za nezavisnu evaluaciju evropskih politika.

Bio je mentor u oko 80 diplomskih i master radova, kao i na doktorskim disertacijama. Pet studenata po novom doktorskom programu je odbranilo disertaciju kod njega kao mentora. Drži nastavu studentima na osnovnim, master i doktorskim studijama. Ima i kurs na interdisciplinarnim master studijama Beogradskog univerziteta, na programu Računarstvo u društvenim naukama. Više je puta imao uvodno plenarno predavanje na naučnim skupovima

Objavio je nekoliko desetina članaka o raznim socijalnim i psihološkim temama u novinama i časopisima, najviše u nedeljniku Blic news, i dao veći broj izjava i intervjua za različite pisane i elektronske medije. Ima razvijenu saradnju sa velikim brojem kolega iz više zemalja. Ekspert je Evropske komisije za evaluacije predloga COST projekata. Učestvovao i rukovodio projektima FP7, COST, RRPP, kao i američke NSF. Sarađuje i sa istočnim zemljama. Tokom 2018. godine bio je u Programskom odboru konferencija u Sankt Peterburgu, kao i na konferenciji povodom 45 godina psihologije u Bugarskoj akademiji nauka i umetnosti. Po h-indeksu, RG indeksu i sličnim indeksima spada u veoma uspješne istraživače.  

Najvažniji radovi od 2011-2020:

Knjige:

Petrović, N. (2018). Socijalne reprezentacije prošlosti. Socijalno-psihološke osnove i istraživanja. Beograd: Institut za psihologiju

Petrović, N. (2017). (ur.) Politička psihologija u savremenom svetu. Beograd: Institut za psihologiju

Bačanac, Lj, Petrović, N., & Manojlović, N. (2016). Sport i nasilje. Empirijska analiza nasilja u sportu Srbije. Beograd: Sportski savez Srbije

Bačanac, Lj, Petrović, N., & Manojlović, N. (2011). Psihološke osnove treniranja mladih sportista. Institut za sport, Beograd

Petrović, N. (2018). Elementi kroskulturalne psihologije. Srpsko genaološko društvo, Beograd

Članci u časopisima:

Goldberg, T., Wagner, W., Petrovic, N. (2019). From sensitive historical issues to history teachers’ sensibility: a look across and within countries. Pedagogy, Culture & Society, 27 (1), 7-38. https://doi.org/10.1080/14681366.2019.1566165

Noja Graliela Georgiana, Petrovic Nebojsa BO, Cristea Mirela (2018). Turning points in migrants' labour market integration in Europe and benefit spillovers for Romania and Serbia: the role of socio-psychological credentials. PROCEEDINGS OF RIJEKA FACULTY OF ECONOMICS  36 (2):489-518

Li, M., Leidner, B., Petrović, N., Orazani, S. N. & Rad, M.S. (2018). The role of retributive justice and the use of international criminal tribunals in post‐conflict reconciliation. European Journal of Social Psychology 48 (2), O133-O151

Petrović, N. (2017). Human potential for reconciliation: an attempt at the construction of the appropriate scale in the Balkans. Balkan Social Science Review 9 (9), 47-69

Niškanović, J. &  Petrović, N. (2016). Etnički identitet i patriotizam kao prediktori prihvatanja kolektivne krivice. Sociologija 58 (1), 72-85

Cakal, H. &  Petrović, N. (2017). Intergroup contact abd ingroup identification as predictors of intergroup attitudes and forgiveness in the Serbian context: the moderating role of exposure to positive information. Primenjena psihologija, 10 (4), 477-497

Niškanović, J. & Petrović, N. (2016). Kolektivna krivica i spremnost na pomirenje: međugeneracijske razlike. Primenjena psihologija, 9 (2), 163-175

Jovanović, O. & Petrović, N. (2015). Uloga orijentacije ka socijalnoj dominaciji, efekata kolektivne traume i regulatornog fokusa u predikciji izraženosti nacionalnog identiteta. Primenjena psihologija, Vol. 8, br. 1. str. 67-82 ISSN 1821-0147

Bouchat, P., Licata, L., Rosoux, V., Allesch, C., Ammerer, H., Bovina, I., Bruckmüller, S.,Cabecinhas, R., Chryssochoou, X., Cohrs, C., Csertő, I., Delouvée, S., Durante, F., Ernst- Vintila, A., Flassbeck, C., Hilton, D., Kesteloot, C., Kislioglu, R., Krenn, A., Macovei, I., Mari, S., Petrović, N., Pólya, T., Sá, A., Sakki, I., Turjacanin, V., van Ypersele, L., Volpato, C., Bilewicz, M., & O. Klein (2017). A Century of Victimhood: Antecedents and Current Impacts of Perceived Suffering in World War I Across Europe. European Review of SocialPsychology 47(2):195-208 DOI: 10.1002/ejsp.2232

Pratto, F., Saguy, T., Stewart, A. L., Morselli, D., Aiello, A., Aranda, M., Cidam, A., Chryssochoou, X., Durrheim, K., Eicher, V., Licata, L., Liu, J.H., Liu, L., Meyer, I., Muldoon, O., Papastamou, S., Petrovic, N., Prati, F., Prodomitis, G.,  Sweetman, J. (2014). Attitudes Toward Arab Ascendance : Israeli and Global Perspectives. Psychological science,vol. 25, issue 1, str. 85-94. ISSN 0956-7976, http://pss.sagepub.com/content/early/2013/12/04/0956797613497021, doi: 10.1177/0956797613497021. [COBISS.SR-ID 523675031] 

Petrović N. B., Čabarkapa M. D., Kuzmanović B. R. (2015) Vrednosna očekivanja učenika gimnazija pri izboru fakulteta. Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini, br. 45-4, str. 3-24 doi:10.5937/ZRFFP45-9804

Pratto, F., Çidam, A., Stewart, A. L., Bou Zeineddine, F., Aranda, M., Aiello, A., Chryssochoou, X., Cichocka, A., Cohrs, C., Durrheim, K., Eicher, V., Foels, R., Górska, P., Lee, I., Licata, L., Li, L., Liu, J., D., Meyer, I., Muldoon, O., Muluk, H., Petrovic, N., Prati, F., Papastamou, S., Petrovic, I., Prodromitis, G., Rubini, M., Saab, R., van Stekelenburg, J., Sweetman, J., Zheng, W., Henkel, K.E. (2013). Social Dominance in Context and in Individuals: Contextual Moderation of Robust Effects of Social Dominance Orientation in 15 languages and 20 countries. Social Psychology and Personality Science. Vol. 4 no. 587-599

Petrović, N. (2012). Jačanje mira - potraga za transformativnom energijom i izgledi za promenu. Sociologija, Vol. 54, br. 4, str. 667-694 doi:10.2298/SOC1204667P

Schmitt, D. P., ...Petrovic, N., etc. (2017). Narcissism and the Strategic Pursuit of Short-Term Mating: Universal Links across 11 World Regions of the International Sexuality Description Project-2. Psihologijske teme, Vol.26 No.1, str. 89-137

Novković, D., Ćosić, I., Petrović, N., Jovanović, O. (2015). Thе Influence of Multi-Frontal Teaching Method on the Effectiveness of the Teaching Process in the Applied Studies in Technical Sciences. Настава и васпитање, ISSN 0547-333064, br. 2, str. 301-312, http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0547-3330/2015/0547-33301502301N.pdf, doi:10.5937/nasvas1502301N . [COBISS.SR-ID 215688716] 

Kuzmanović, B., Petrović, N. (2013). Lični i društveni ciljevi studenata u kontekstu njihovog profesionalnog usmerenja. Andragoške studije, ISSN 0354-5415, br. 1, str. 49-72, graf. prikazi. [COBISS.SR-ID 200088844] 

Petrović, N., Kuzmanović, B. (2012). Циљеви и очекивања као предиктори субјективног односа према двема супарничким политичким странкама. Српска политичка мисао, ISSN 0354-5989. 19, вол. 35, стр. 65-87. [COBISS.SR-ID 521291927] 

Publikacije u međunarodnim monografijama:

Petrović, N. (2011). The social values of Serbian youth. In O. Listhaug, S. P. Ramet, & D. Dulić (Eds.), Civic and uncivic values: Serbia in the post-Milošević era. Budapest: Central European University Press.

Petrović, N. (2013). Human potential for reconciliation in the Balkans. In: Pavlović, S. (ed.), Živković, M. (ed.). Transcending fratricide: political mythologies, reconciliations, and the uncertain future in the former Yugoslavia, (Southeast European integration perspectives, 9). str. 227-242, Baden-Baden: Nomos

Petrović, N., Jovanović, O., Murtagh, E., McCarthy, S., Miheljak, V., Polič, M., Tsatsaroni, C., Medvedeva, A., Yalcinkaya, A. (2013). Achieving world peace: Views from Russia, Serbia, Slovenia, and Greece. In K. Malley-Morrison, A. Mercurio, and G. Twose (Eds.), International Handbook of Peace and Reconciliation (pp. 499-520). Springer.

Petrović, N. & Dulanović, M. (2011). Dometi i ograničenja ličnih sećanja u osvetljavanju traumatične prošlosti. U: Cipek, T. (ur.). Kultura sjećanja 1991. Povijesni lomovi i svladavanje prošlosti. Zagreb: Disput

Miheljak, V., Polič, M., Plassaras, A., Tsatsaroni, C., McCarthy, S., Petrović, N., Medvedeva, A., Yalcinkaya, A. (2013). Perspectives on Apology and Reconciliation in Russia and the Balkan States. У: Melley-Morrison, K. (ur.), Marucio, A. (ur.), Twose, G. (ur.). International handbook of peace and reconciliation. New York: Springer, 2013, str. 331-342. [COBISS.SR-ID 522703255] 

McCarthy, S., Miheljak, V., Petrović, N., Polič, M., Tsatsaroni, C., Pinar Kulakoglu, N., Medvedeva, A., Yalcinkaya, A., O'Neil, S., Stern, E. (2013). Definitions of War, Terrorism and Torture in the Balkan Peninsula and Russia. У: Melley-Morrison, K. (ur.), McCarthy, S. (ur.), Hines, D. (ur.). International handbook of war, torture and terrorism. New York: Springer, 2013, str. 49-62. [COBISS.SR-ID 522734487] 

dr Nebojša Petrović
Predmeti
Kontakt podaci