Predavači

Saradnik
dr Duško Radić

Dr. Duško Radić, dipl. inž. elektrotehnike rođen je u 1952. godine u Beogradu, gde je završio osnovnu i srednju elektrotehničku školu „Nikola Tesla“, a diplomirao je na Tehničkoj vojnoj akademiji u Zagrebu 1975. Godine. Na Visokim vojnotehničkim školama u Zagrebu je 1986. godine odbranio specijalistički rad pod nazivom: „Model ometača jednokratne upotrebe VVF opsega s ručnom dostavom“, a 1991. godine i doktorsku disertaciju pod nazivom: „Elektromagnetska kompatibilnost radara“.

Od 1979. do 1986. godine nalazi se na Katedri radarske tehnike na Visokim vojnotehničkim školama u Zagrebu u zvanju asistenta a 1986. godine je izabran za predavača za predmete Protivlektronsko obezbeđenje, Protivelektronska borba u radarskim sistemima i Borbena upotreba radarskih sistema. Uradio je veći broj nastavnih programa iz navedenih oblasti. U navedenom periodu aktivno je učestvovao u više naučno-istraživačkih projekata na osnovu kojih je objavio više istraživačkih, akademskih, stručnih i pedagoških radova iz oblasti elektronskog ratovanja i daljinske detekcije.

Od 1997. godine obavlja dužnost pomoćnika načelnika Centra za komandno-informacione sisteme i informatičku podršku, a 2004. godine postaje i načelnik ovog centra. Sa ovog položaja krajem 2005. godine odlazi u penziju. Za vreme rada u centru, bavi se intenzivno različitim aspektima primene geografskih informacionih sistema (GIS), okuplja i vodi tim za razvoj GIS aplikacija. U oblasti primene GIS-a u telekomunikacijama razvio je aplikacije za projektovanje radio, radio-relejnih i radarskih sistema na bazi digitalnog modela terena. Pored ovoga, bavio se primenom GIS-a u alokaciji prostornih resursa, simulacijama i specifičnim vojnim primenama. Po pozivu, držao je nastavu iz oblasti GIS-a na visokim vojnim školama.

Ima dva sina, rekreativno se bavi planinarenjem.

dr Duško Radić
Predmeti
Kontakt podaci