Predavači

Redovni profesor
Prof. dr Almir Badnjević

Viši naučni suradnik za naučnu oblast inžinjering i tehnologija pri naučnoistraživačkom institutu Verlab za biomedicinski inžinjering, medicinske uređaje i vještačku inteligenciju Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Profesor na Univerzitetu u Sarajevu

Osnivač i predsjednik Društva za medicinski i biološki inžinjering u Bosni i Hercegovini (predstavnik BiH u IFMBE i EAMBES)

Redovni član Evropske akademije nauka i umjetnosti, Salzburg, Austrija

Mobitel: +387 61 213 599

E-mail: badnjevic.almir@gmail.com

 

Almir Badnjević je rođen 13.07.1986. godine u Bosanskoj Krupi. Magistrirao je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Doktorski studij je završio na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Zagreb (FER), Sveučilišta u Zagrebu 2015. godine. Od 2008. godine aktivno djeluje u dvije sfere, biznis i akademskoj. Jedan je od utemeljitelja ideje o uključivanju medicinskih uređaja sa funkcijom mjerenja u zakonsko mjeriteljstvo, te uspostavljanja mjerne sljedivosti medicinskih mjerenja na globalnom nivou. Na toj ideji je u Sarajevu 2014. godine uspostavio jedan od najopremljenijih laboratorija za testiranje i verifikaciju medicinskih uređaja u Evropi, laboratorij Verlab. Pored BiH, slične laboratorije su uspostavljene u još 18 svjetskih zemalja. Na osnovu iskustava stečenih u navedenoj oblasti, kao jedan od urednika napisao je knjigu „Inspection of medical devices – for regulatory purposes“ koju je publikovala najveća izdavačka kuća na svijetu, Springer Nature, te koja predstavlja osnovu literaturu za ovu oblast u svim zemljama svijeta. Navedena knjiga je bila među 10% najprodavanijih knjiga Springera tri godine zaredom.

U toku 2022. godine, Verlab osniva i prvi naučnoistraživački institut Verlab za biomedicinski inžinjering, medicinske uređaje i vještačku inteligenciju, koji danas zapošljava 15 doktora nauka i magistara, koji je za manje od 3 mjeseca postojanja započeo suradnju sa nekim od najpoznatijih evropskih institucija poput CERN Švicarska, Helmholtz Instituta Njemačka i Fraunhofer  Instituta Njemačka, te koji je dobio već prvi Horizon projekat iz oblasti računara visokih performansi.

U periodu od 2010. do 2014. godine radio je u industriji medicinskih uređaja, u polju respiratorne tehnike i gasnih analiza krvi, te je završio preko 20 specijalizacija iz navedenih oblasti širom Evrope.

U akademskoj karijeri, od 2015. godine počinje raditi kao docent i šef odsjeka za genetiku i bioinžinjering na Fakultetu za inžinjering i prirodne nauke, Međunarodnog Burch Univerziteta u Sarajevu. Iste godine uspostavlja magistarski i doktorski studij iz oblasti bioinžinjerstva u Sarajevu, a prvi na području Bosne i Hercegovine. Pored toga, od 2015. godine radi i kao pozvani predavač na Univerzitetu u Warwicku (Velika Britanija). Od septembra 2018. godine biva izabran u zvanje vanrednog profesora u oblastima opće elektronike, 2019. godine na  Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu biva izabran u zvanje docenta iz oblasti farmaceutska informatika, a 2022. godine biva izabran u zvanje redovnog profesora iz oblasti bioinžinjering i višeg naučnog saradnika za naučnu oblast inžinjering i tehnologije.

U 2021. godini postaje redovni član Internacionalne akademije nauka i umjetnosti u Bosni i Hercegovini (IANUBIH), te obnaša dužnost Izvršnog direktora iste u periodu od godinu dana. 

Kao najmlađi član u Evropi, u toku 2022. godine primljen je i kao redovni član Evropske akademije nauka i umjetnosti u Salzburgu, Austrija, među 2000 najuspješnijih evropskih naučnika i 35 dobitnika Nobelove nagrade.

U 2014. godini kao jedan od osnivača i izabrani predsjednik pokrenuo je Društvo za medicinski i biološki inžinjering u BiH, koje je u rekordnom roku postalo predstavnik BiH u Međunarodnoj Federaciji za medicinski i biološki inžinjering (IFMBE) i Evropskoj alijansi za medicinski i biološki inžinjering i nauku (EAMBES).  U toku 2021. godine uspostavio je u Sarajevu i prvi EU DIH (evropski digitalni inovacijski hub) pod nazivom LabHub, koji se našao na listi potpuno operativnih digitalni inovacijskih hubova evropske komisije. Dodatno, od 2015. godine ovo Društvo je na čelu sa njm po prvi put u historiji BiH započelo je sa organizacijom Međunarodne konferencije iz medicinskog i biološkog inžinjeringa (CMBEBIH), koja svake druge godine u prosjeku okuplja preko 700 učesnika iz oko 40 svjetskih zemalja, te predstavlja najveći naučni događaj koji se organizira u Bosni i Hercegovini.

Na globalnom nivou, u toku 2016. godine, imenovan je za člana uprave tehničkog komiteta za kardiopulmonarne sisteme najvećeg globalnog instituta inžinjera elektrotehnike i elektronike, američkog IEEE, dok je u toku 2020. godine imenovan u upravni odbor globalnih IEEE standarda. Izabran je na poziciju člana uprave divizije za klinički inžinjering pri Međunarodnoj federaciji za medicinski i biološki inžinjering (IFMBE) na mandat 2018 – 2024, dok je na poziciju vijećnik (savjetnik) za regulatorna pitanja i blagajnika evropske alijanse za medicinski i biološki inžinjering i nauku (EAMBES) izabran na mandat 2018 – 2022. U mandatnom periodu 2019 – 2020 obnašao je funkciju koordinatora IEEE standarda za Regiju 8 (Evropa, Bliski Istok, Afrika). Dodatno, 2019. godine imenovan je za člana nadzornog odbora Privredne banke Sarajevo dd Sarajevo na mandat 2019 – 2023. Od 2021. godine po prvi put sa područja Bosne i Hercegovine imenovan je i za nositelja počasne titule „IEEE EMBS Istaknuti predavač (Distinguished lecturer)“. Pored toga nositelj je IEEE Senior statusa. Autor ili koator je preko 100 poglavlja knjiga, knjiga, časopisa u žurnalima, te članaka sa međunarodnih konferencija. U 2016. godini njegov CV je prepoznat i uključen u Marquis Who's Who in the World.

U 2018. godini, zajedno sa svojim timom dobitnik je globalne IFMBE nagrade za najbolje istraživanje i postignute rezultate iz oblasti kliničkog inžinjeringa, dok je 2021. godine kompanija – Verlab, dobitnik globalne timske nagrade iz oblasti kliničkog inžinjeringa. Proglašen je za „Ličnost godine u BiH“ od strane SNL magazina 2018. godine, od strane Ladies In magazina za IN muškarca 2020. godine, dok je od strane Face TV proglašen za CD ličnost 2020. godine. Oženjen je i otac dvoje djece.

Books

 1. Omanović – Mikličanin E., Badnjević A. (2017), “Uvod u nanotehnologiju”, Univerzitet u Sarajevu, ISBN 978-9958-597-56-5
 2. Badnjevic A., (2017), „CMBEBIH 2017: Proceedings of the International Conference on Medical and Biological Engineering 2017“, Springer, ISBN: 978-981-10-4166-2
 3. Badnjević A., Cifrek M., Magjarević R., Džemić Z. (eds) “Inspection of Medical Devices.” Series in Biomedical Engineering. 2018, Springer, Singapore
 4. Maksimović M., Omanović-Mikličanin E., Badnjević A. “Nanofood and Internet of Nano Things.” Springer International Publishing. 2019., eBook ISBN: 978-3-030-15054-9
 5. Badnjevic Almir, Škrbić Ranko, Gurbeta Pokvić Lejla (Eds.), (2019), „CMBEBIH 2019: “Proceedings of the International Conference on Medical and Biological Engineering“, Springer, ISBN: 978-3-030-17971-7

Book Chapters

 1. Badnjevic A., Cifrek M., Gurbeta L., Feric E., „Classification of Chronic Obstructive Pulmonary Diseases Based on Neuro-Fuzzy Software“ in the Book: „Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD): Clinical Symptoms, Emerging Treatment Strategies and Impact on Quality of Life“, 2016, Nova Science Publisher, ISBN: 978-1-63484-500-7, 2016.
 2. Granulo E, Becar L, Gurbeta L, Badnjevic A., „Telemetry System for Diagnosis of Asthma and Chronical Obstructive Pulmonary Disease (COPD)”, Internet of Things Technologies for HealthCare. Mobyen Uddid Ahmed, Shahina Begum, Wasim Raad. Springer International Publishing, 2016, pp. 113-118, DOI:10.1007/978-3-319-51234-1_18
 3. Badnjević A., Cifrek M., Magjarević R., Džemić Z. (2018) Introduction. In: Badnjević A., Cifrek M., Magjarević R., Džemić Z. (eds) Inspection of Medical Devices. Series in Biomedical Engineering. Springer, Singapore
 4. Memić H., Badnjević A., Džemić Z. (2018) Regulations and Directives—Past, Present, Future. In: Badnjević A., Cifrek M., Magjarević R., Džemić Z. (eds) Inspection of Medical Devices. Series in Biomedical Engineering. Springer, Singapore
 5. Bošnjaković A., Badnjević A., Džemić Z. (2018) Legal Metrology System—Past, Present, Future. In: Badnjević A., Cifrek M., Magjarević R., Džemić Z. (eds) Inspection of Medical Devices. Series in Biomedical Engineering. Springer, Singapore
 6. Magjarević R., Badnjević A. (2018) Inspection and Testing of Electrocardiographs (ECG) Devices. In: Badnjević A., Cifrek M., Magjarević R., Džemić Z. (eds) Inspection of Medical Devices. Series in Biomedical Engineering. Springer, Singapore
 7. Vuković D., Badnjević A., Omanović – Mikličanin E. (2018) Cost Effectiveness and Increasing of Accuracy of Medical Devices In Legal Metrology System: Case Study Bosnia and Herzegovina. In: Badnjević A., Cifrek M., Magjarević R., Džemić Z. (eds) Inspection of Medical Devices. Series in Biomedical Engineering. Springer, Singapore
 8. Badnjević A. (2020) Medical device standards, regulations, and the law. In: Iadanza E. Clinical Engineering Handbook (Second Edition), Pages 713-714, Academic Press, Elsevier.
 9. Džemić Z., Memić H., Vitt MP., Badnjević A. (2020) Chapter 100: Need for standards and their development. In: Iadanza E. Clinical Engineering Handbook (Second Edition), Pages 715-721, Academic Press, Elsevier.
 10. Džemić Z., Memić H., Badnjević A. (2020) Chapter 101: Regulations and Laws. In: Iadanza E. Clinical Engineering Handbook (Second Edition), Pages 722-727, Academic Press, Elsevier.
 11. Džemić Z., Bošnjaković A., Badnjević A. (2020) Chapter 103 – Healthcare quality and ISO/IEC 17020. In: Iadanza E. Clinical Engineering Handbook (Second Edition), Pages 731-735, Academic Press, Elsevier.
 12. Badnjević A., Gurbeta Pokvić L. (2020) Chapter 108 – Legal metrology framework for medical devices. In: Iadanza E. Clinical Engineering Handbook (Second Edition), Pages 774-779, Academic Press, Elsevier.
 13. Badnjević A., Vuković D. (2020) Chapter 109 – Improving the accuracy and efficiency of medical devices in the legal metrology system of Bosnia and Herzegovina. In: Iadanza E. Clinical Engineering Handbook(Second Edition), Pages 780-786, Academic Press, Elsevier.
 14. Badnjević A. (2020) Medical devices: Utilization and service. In: Iadanza E. Clinical Engineering Handbook (Second Edition), Pages 477, Academic Press, Elsevier.
 15. Badnjević A., Gurbeta Pokvić L., Spahić L. (2020) Chapter 72 – Anesthesia. In: Iadanza E. Clinical Engineering Handbook (Second Edition), Pages 478-483, Academic Press, Elsevier.
 16. Badnjević A., Gurbeta Pokvić L., Spahić L. (2020) Chapter 73 – Cardiovascular techniques and technology. In: Iadanza E. Clinical Engineering Handbook (Second Edition), Pages 484-490, Academic Press, Elsevier.
 17. Badnjević A., Gurbeta Pokvić L., Spahić L. (2020) Chapter 74 – Inspection of medical devices. In: Iadanza E. Clinical Engineering Handbook (Second Edition), Pages 491-497, Academic Press, Elsevier.
 18. Badnjević A., Gurbeta Pokvić L. (2020) Chapter 75 – Hospital beds. In: Iadanza E. Clinical Engineering Handbook (Second Edition), Pages 498-502, Academic Press, Elsevier.
 19. Badnjević A., Gurbeta Pokvić L. (2020) Chapter 76 – Intensive care unit. In: Iadanza E. Clinical Engineering Handbook (Second Edition), Pages 503-508, Academic Press, Elsevier.
 20. Badnjević A., Gurbeta Pokvić L. (2020) Chapter 77 – Imaging. In: Iadanza E. Clinical Engineering Handbook (Second Edition), Pages 509-513, Academic Press, Elsevier.
 21. Badnjević A., Gurbeta Pokvić L., Spahić L. (2020) Chapter 78 – Pediatric and neonate incubators. In: Iadanza E. Clinical Engineering Handbook (Second Edition), Pages 514-519, Academic Press, Elsevier.
 22. Badnjević A., Gurbeta Pokvić L. (2020) Chapter 79 – Medical devices maintenance. In: Iadanza E. Clinical Engineering Handbook (Second Edition), Pages 520-526, Academic Press, Elsevier.
 23. Lejla Gurbeta Pokvic, Lemana Spahic, Almir Badnjevic. Implementation of Industry 4.0 in Transformation of Medical Device Maintenance Systems. in: Isak Karabegović, Ahmed Kovačević, Lejla Banjanović-Mehmedović, Predrag Dašić, Editors. Handbook of Research on Integrating Industry 4.0 in Business and Manufacturing. Hershey: IGI Global; 2020.: p. 512-532.

Journal Publications

 1. Koruga D., Plavec G., Kopitovic I., Cekerevac I., Badnjevic A. „Clinical evaluation of lung function with impulse ocillometry – clinical acting and interpretation results“, Respiron Journal (2014) Vol 51, No 1-2
 2. Badnjevic A, Gurbeta L, Boskovic D, Dzemic Z. „Measurement in medicine – Past, present, future“, FoliaMedica Facultatis Medicinae Universitatis Saraeviensis Journal (2015) 50(1): 43-46
 3. Badnjevic – Cengic A, Kovacevic P, Dragic S, Momcicevic D, Badnjevic A, Gurbeta L, Hasanefendic B. „Serum nitric oxide levels in patients with acute myocardial infarction with ST elevation (STEMI)“,Respiron Journal (2015) Vol 5, No 1-2
 4. Badnjevic A, Cifrek M, Koruga D, Osmankovic D. „Neuro-fuzzy classification of asthma and chronicobstructive pulmonary disease,“ BMC Medical Informatics and Decision Making Journal (2015) 15(Suppl 3):S1; doi: 10.1186/1472-6947-15-S3-S1
 5. Gurbeta L, Badnjević A., „Inspection process of medical devices in healthcare institutions: softwaresolution,“ Health Technol. (2017) Volume 7, Issue 1, pp 109–117, doi:10.1007/s12553-016-0154-2
 6. Badnjevic A, Gurbeta L, Jimenez E.R., Iadanza E. „Testing of mechanical ventilators and infant incubatorsin healthcare institutions“ Technology and Health Care (2017) vol. 25, no. 2, pp. 237-250
 7. Dogan S, Nalcaci N, Dogan S, Badnjevic A, Kurtovic A, et al. (2017) Changes in Blood Pressure and Heart Rate Measurement Undergraduate Students During Exam Period. J Biom Biostat (2017) 8:347. doi: 10.4172/2155-6180.1000347
 8. Gurbeta, L., Dzemic, Z., Bego, T., Sejdic, E., Badnjevic, A. „Testing of Anesthesia Machines and Defibrillators in Healthcare Institutions“, J Med Syst (2017) 41: 133. https://doi.org/10.1007/s10916- 017-0783-7
 9. Hodzic J, Gurbeta L, Omanovic-Miklicanin E, Badnjevic A. „Overview of Next-generation Sequencing Platforms Used in Published Draft Plant Genomes in Light of Genotypization of Immortelle Plant (Helichrysium Arenarium)“, MED ARCH. (2017) 71(4): 288-292, doi: 10.5455/medarh.2017.71.288-292
 10. Catic A., Gurbeta L., Kurtovic-Kozaric A., Mehmedbasic S., Badnjevic A. “Application of Neural Networks for classification of Patau, Edwards, Down, Turner and Klinefelter Syndrome based on first trimester maternal serum screening data, ultrasonographic findings and patient demographics”, BMC Medical Genomics (2018) 11:19, https://doi.org/10.1186/s12920-018-0333-2
 11. Lejla Gurbeta, Almir Badnjevic, Mirjana Maksimovic, Enisa Omanovic-Miklicanin, Ervin Sejdic; A telehealth system for automated diagnosis of asthma and chronical obstructive pulmonary disease, Journal of the American Medical Informatics Association Volume 25, Issue 9, 1 September 2018, Pages 1213–1217, https://doi.org/10.1093/jamia/ocy055
 12. A. Badnjevic, L. Gurbeta, E. Custovic. An Expert Diagnostic System to Automatically Identify Asthma and Chronic Obstructive Pulmonary Disease in Clinical Settings. Nature Scientific Reports 8, 11645 (2018), https://doi.org/10.1038/s41598-018-30116-2
 13. M.Avdić, N. Džuzić, O. Hasanić, A. Spahić, L. Smajlović Skenderagić, A. Badnjević, M. Hukić. Development of a novel biofilm classification tool and comparative analysis of result interpretation methodologies for the evaluation of biofilm forming capacity of bacteria using tissue culture plate method. Med Glas (Zenica). 2019 Feb 1;16(1):13-21. doi: 10.17392/997-19
 14. Layla Abdel-Ilah, Selma Zukic, Elma Veljovic, Almir Badnjevic, Lejla Gurbeta; “Quantitative Structure Activity Relationship And Artificial Neural Networks In Design Of Benzimidazoles As Antiproliferative Agents”, March – April 2019, RJPBCS 10(2), 338 – 354, ISSN: 0975-8585
 15. Almir Badnjević, Lejla Gurbeta Pokvić, Mehrija Hasičić, Lejla Bandić, Zerina Mašetić, Živorad Kovačević, Jasmin Kevrić, Leandro Pecchia; “Evidence-based clinical engineering: Machine learning algorithms for prediction of defibrillator performance”, Biomedical Signal Processing and Control, Volume 54, 2019, 101629, ISSN 1746-8094, https://doi.org/10.1016/j.bspc.2019.101629.
 16. Kovačević, Ž., Gurbeta Pokvić, L., Spahić, L., Badnjevic A., “Prediction of medical device performance using machine learning techniques: infant incubator case study”, Health Technol. (2019). https://doi.org/10.1007/s12553-019-00386-5
 17. Omanović-Mikličanin, E., Badnjević, A., Kazlagić, A. et al., “Nanocomposites: a brief review”, Health Technol. (2019). https://doi.org/10.1007/s12553-019-00380-x
 18. Rijad Sarić, Dejan Jokić, Nejra Beganović. Lejla Gurbeta Pokvić, Almir Badnjević; “FPGA-based real-time epileptic seizure classification using Artificial Neural Network”, Biomedical Signal Processing and Control, Volume 62, 2020, 102106, ISSN 1746-8094, https://doi.org/10.1016/j.bspc.2020.102106
 19. Badnjević, A., Pokvić, L.G., Džemić, Z. et al. Risks of emergency use authorizations for medical products during outbreak situations: a COVID-19 case study. BioMed Eng OnLine 19, 75 (2020). https://doi.org/10.1186/s12938-020-00820-0
dr Almir Badnjević
Predmeti
Kontakt podaci