Predavači

Saradnik
dr Bojana Bošković

Bojana Bošković je rođena 10. jula 1981. godine u Sarajevu. Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Podgorici. Na Ekonomskom fakultetu u Podgorici diplomirala je 2005. godine sa prosječnom ocjenom 9,43. Na istom fakultetu u okviru postdiplomskih studija “Preduzetnička ekonomija” odbranila je magistarsku tezu “Biznis okruženje i ekonomski rast”.  Doktorsku disertaciju “Uticaj regulatorne politike na ekonomiju sa posebnim osvrtom na Crnu Goru”, odbranila je na Fakultetu za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis, Univerziteta Donja Gorica. Mentror rada je bio prof. dr Branko Radulović sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Doktorska teza je obuhvatila empirijsko istraživanje, kojim je izvršeno mjerenje administrativnih troškova implementacije EU regulative za Crnu Goru.

Dobitnik je nagrade Centralne banke Crne Gore za najbolji doktorski rad za 2018. godinu.

Svoj radni angažman započela je u Ministarstvu finansija, oktobra 2004. godine, kao student stažista, nakon čega je obavljala poslove samostalnog savjetnika i koordinatora odjeljenja, dok je od kraja decembra 2010. godine imenovana za pomoćnicu ministra za finansijski sistem i unapređenje poslovnog ambijenta, zatim je 2016. godine za generalnu direktoricu istog direktorata. U decembru 2020. godine je imenovana za generalnu direktoricu direktorata za finansijski sistem i finansijske tehnologije u Ministarstvu finansija i socijalnog staranja, zatim je od oktobra 2022. godine obavljala posao načelnice Direkcije za analizu efekata regulative. Na pozicijama visoko rukovodnog kadra ima oko 12 godina iskustva. U novembru 2023. godine imenovana je za državnu sekretarku u MInistarstvu finansija.

Tokom svog anganžmana u Ministarstvu finansija koordinirala je različite reformske aktivnosti iz oblasti finansijskog sistema, evropskih integracija, međunarodne saradnje, unaprijeđenja poslovnog ambijenta, kao i reforme javne uprave.

Od septembra 2010. godine do juna 2018. godine bila je član Upravnog odbora Fonda za zaštitu depozita Crne Gore.

Rukovodilac je grupe za ekonomska, finansijska pitanja i statistiku u okviru implementacije Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom Unijom i kopredsjedava sastancima Pododbora zajedno sa predstavnicima Evropske Komisije. Član je grupa za pregovore sa EU broj 4, 9 i 17. U periodu od decembra 2010. godine do kraja 2020. godine, obavljala je poslove sekretara je Savjeta za regulatornu reformu i unaprojeđenje poslovnog ambijenta, a potom i Savjeta za konkurentnost Vlade Crne Gore.

U periodu od 2019. do 2022. godine bila je nacionalni koordinator za izradu Programa ekonomskih reformi (PER), koji Crna Gora priprema svake godine u procesu dijaloga sa EU o ekonomskom upravljanju.

Član je Regionalnog Savjeta BFC SEE mreže (Business Friendly Certficate South East Europe), koja predstavlja platformu javnog, privatnog i civilnog sektora, za unapređenje konkurentnosti u zemljama Jugoistočne Evrope kroz razmjenu iskustava, znanja, dizajniranja i sprovođenja reformi u javnoj administraciji.

Koordinirala je projekte u javnoj administraciji domaćeg i međunarodnog karaktera, koji su se odnosili na uspostavljanje standarda moderne javne administracije, među kojima su: refoma sistema registracije preduzeća i izdavanja građevinskih dozvola i radnih dozvola za strance; uvođenje Regulatory Impact Assessment (analize efekata propisa) u crnogorski regulatorni sistem; izrada strategije upravljanja javnim finansijama, implementacija akcionih planova za poboljšanje pozicije Crne Gore u izvještajima o lakoći poslovanja i ekonomskim slobodama, kao što su Doing Business Svjetske banke, Indeks globalne konkurentnosti Svjetskog ekonomskog foruma i indeksi ekonomskih sloboda Heritidž Fondacije i Frejzer Instituta;  međunarodna incijativa Open Government Partnership (Partnerstvo otvorenih Vlada). U realizaciji navedenih projekata sarađivala je sa međunarodnim finansijskim i donatoraskim organizacijama kao što su: Svjetska banka, USAID, UNDP, Ambasada Velike Britanije u Crnoj Gori, SIGMA.

Na Univerzitetu Donja Gorica, Fakultetu za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis angažovana je kao saradnik na predmetima  Biznis i država, Makroekonomija i Javne finansije i razvoj, a na Fakultetu za kulturu i turizam, Međunarodnooj školi za hotelijerstvo, Vatel na predmetu, Oporezivanje.

Angažovana je kao predavač za obuke za analizu efekata propisa (RIA) kod Uprave za ljudske resurse Crne Gore.   

Pohađala je International Visitors Leadership Program u Sjedinjenim Američkim Državama u organizaciji State Departmenta, Program finansijskog menadžmenta za male zemlje na Ostrvu Men i Oksfordu u organizaciji Svjetske banke i Said Business School sa Oksforda, kao i Program o alatima i praksama za regulaciju visokog kvaliteta u organizaciji Škole za transnacionalno upravljanje, Instituta Evropskog univerziteta u Firenci.   

Učestvovala je na više stručnih konferencija i studijskih putovanja na temu finansijske stabilnosti, međunarodnih finansija, makroekonomske politike i ekonomskog razvoja i regulatornih reformi u SAD, Austriji, Njemačkoj, Italiji, Velikoj Britaniji, Brazilu, Švedskoj, Danskoj, Sloveniji, Japanu, Gruziji, Kini, Belgiji. 

Autor je više radova objavljenih u domaćim i međunarodnim stručnim časopisima, kao što su:

  • Radulović B, Dragutinović S, Bošković B (2023) Benchmarking the Efficiency of Montenegro’s Local Self-government, Contemporary Financial Management, published by Lex Localis, ISBN 978-961-7124-14-9 (PDF),  https://doi.org/10.4335/2023.3,
  • Lukšić I, Bošković B, Novikova A, Vrbensky R (2022) Innovative financing of the sustainable development goals in the countries of the Western Balkans, Energy Sustain Soc 12(1), published by Springer DOI: 1186/s13705-022-00340-w
  • Katnić M, Bošković B (2019) Javni dug malih država Evrope, zbornik radova Dug i (ne)razvoj (str. 194 – 205), Institut društvenih nauka Beograd, ISBN:978-86-7093-201-2 https://idn.org.rs/wp-content/uploads/2020/02/Dug_i_nerazvoj_tekst.pdf
  • Katnić M, Bošković B (2019) The competitiveness of small European countries: A focus on Montenegro, Small States & Territories, Vol. 2, No. 1, 2019, pp. 9-22. Islands and Small States Institute, University of Malta, Malta https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/45068
  • Bošković B (2018) Administrativni troškovi za biznis, zbornik radova Preduzetništvo vs. Rentijerstvo (str.226 – 233), Institut društvenih nauka Beograd, ISBN:978-86-7093-201-2 https://www.idn.org.rs/biblioteka/Preduzetnistvo_vs_rentijerstvo.pdf
  • Katnić M, Bošković B (2016) Specificity of the banking sector in Montenegro, Journal of Money Credit and Banking 65(11):59-69; ISSN: 0022-2879

 Govori engleski jezik.         

 

 

dr Bojana Bošković
Kontakt podaci