Obavještenja

Predaja dokumenata za upis na specijalističke/magistarske studije

Prijem dokumenata za upis Specijalističkih/Postdiplomskih studija "Preduzetnička ekonomija" na Fakultetu za međunarodnu ekonomija finansije i biznis i Fakultetu za informacione sisteme i tehnologije obaviće se u periodu od 26.10.-30.10.2020. godine u terminu od 14:30 – 17:00h. (Predaja dokumenata se neće vršiti tokom subote i nedelje.)

Dokumenta koja je potrebno dostaviti prilikom upisa su:
1. Uvjerenje o završenom fakultetu
2. Izvod iz matične knjige rođenih ili kopija lične karte
3. 2 ŠV obrasca (kupuju se u knjižarama);
4. 2 fotografije (velicine "kao za pasos sto su nekada trebale" za studete koji prvi put uspisuju UDG)
5. Dokaz o uplati školarine (krajnji rok za uplatu 1. rate je 24. oktobra 2020. godine).

Prilikom predaje dokumenata svaki student potpisuje Ugovor sa fakultetom kojim se regulišu međusobna prava i obaveze.
Studenti koji su prošle studijske godine 2019/20. upisali studije i studijske 2020/21. nastavljaju magistarske studije, nijesu u obavezi da potpisuju ugovor već samo da shodno obavještenju o rokovima uplate izmire školarinu.

ŠKOLARINA I NAČIN PLAĆANJA

Školarina za studijske programe postdiplomskih studija Preduzetnička ekonomija FMEFB i studijske programe postdiplomskih studija FIST iznosi 990 EUR po semestru, odnosno 1.980 EUR za studijsku godinu (a za studente magistarskih studija STATISTIKA - EMOS program 990 EUR po semestru, odnosno 1.980 EUR za studijsku godinu).

Školarinu je moguće platiti na dva načina:
1. Plaćanjem iznosa za jednu godinu studija – 1.980,00€
2. Plaćanjem u tri rate – po 660,00€

Studenti kojima je za plaćanje školarine potrebna profaktura od Fakulteta, šalju zahtjev za istom putem e-maila na adresu: finansije@udg.edu.me  najkasnije do petka, 23.10.2020. do 23:59:59h.

BROJEVI ŽIRO RAČUNA:
1. FAKULTETA ZA MEĐUNARODNU EKONOMIJU, FINANSIJE I BIZNIS, POSTDIPLOMSKE STUDIJE “PREDUZETNIČKA EKONOMIJA"
• 510-17672-83 - Crnogorska komercijalna banka, AD Podgorica ili
• 520-5124-29 - Hipotekarna banka, AD Podgorica
2. FAKULTET ZA INFORMACIONE SISTEME I TEHNOLOGIJE, POSTDIPLOMSKE STUDIJE
• 510-21679-90 - Crnogorska komercijalna banka, AD Podgorica ili
• 520-5123-32 – Hipotekarna banka, AD Podgorica

ROK PLAĆANJA
Ø Prva rata 660€ do 25.10.2020.
Ø Druga rata 660€ do 10.01.2021.
Ø Treća rata 660€ do 10.05.2021.

Dokaz o plaćenoj školarini je uslov da biste mogli potpisati Ugovor o studiranju.

Ugovor o studiranju možete potpisati nakon što dostavite potrebna dokumenta i dokaz
1. da ste uplatili školarinu za cijelu godinu studija – 1.980,00€.

2. da ste uplatili školarinu za I ratu – 660,00€.

Dokaz se dostavlja prilikom potpisivanja Ugovora o studiranju i čini sastavni dio Vašeg dosijea.