Predavači

-
dr Đuro Stojanović

Đuro Stojanović je rođen 2. maja 1978. godine u Podgorici. Osnovnu školu i gimnaziju je završio u Podgorici. Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu u Podgorici 2003. godine, magistrirao 2005. godine, a doktorsku disertaciju pod nazivom „Analiza interferencije i optimizacija parametara telekomunikacionih sistema sa više podnosilaca u vremensko-frekvencijski disperzivnim kanalima“ odbranio je 2011. godine na Elektrotehničkom fakultetu u Podgorici.
U toku školovanja stručno se usavršavao na Tehničkom Univerzitetu u Beču, Austrija 2003. i 2004. godine i na George Washington Univerzitetu, SAD 2006. godine.
Autor je većeg broja naučnih i stručnih radova u međunarodnim i domaćim časopisima i na konferencijama. Član je više međunarodnih i domaćih organizacija i udruženja (IEEE, Centar mladih naučnika u okviru Crnogorske akademije nauka i umjetnosti) i recenzent u vodećim svjetskim časopisima iz IEEE i ELSEVIER edicija.
Od septembra 2007. godine radi u Crnogorskom Telekomu. Trenutno je na poziciji direktora rezidencijalnog marketinga.

dr Đuro Stojanović
Kontakt podaci