Predavači

Saradnik iz prakse
dr Vesna Maraš

Obrazovanje
2000.
Poljoprivredni fakultet u Beogradu (Ampelologija)
Odbranila doktorsku disertaciju pod naslovom „Ampelografske karakteristike varijeteta sorte vinove loze kratošija u Crnoj Gori“;
1995.
Poljoprivredni fakultet u Beogradu (Ampelologija)
Odbranila magistarsku tezu pod nazivom „Uticaj klimatsko-edafskih uslova Lješkopolja na ispoljavanje agrobioloških svojstava novih sorti vinove loze PIT 11, PIT 13 i PIT 18“;
1990.
Poljoprivredni fakultet u Sarajevu (Voćarsko-vinogradarski smjer),
Diplomirala na temu „Komparativna proučavanja visokokvalitetnog i kvalitetnog vina krstač“
1986.
Srednja medicinska škola u Podgorici (Opšti smjer)

Radno iskustvo
2004.
Direktor Sektora za razvoj u kompaniji „13 Jul Plantaže“
2000 – 2004.
Naučni saradnik u oblasti vinogradararstva na Biotehničkom institutu UCG
1996 – 2000.
Viši istraživač u oblast vinogradarstva na Biotehničkom institutu UCG
1992 – 1996.
Istraživač-saradnik u oblasti vinogradarstva na Biotehničkom institutu UCG
1991 – 1992.
Pripravnik u kompaniji „13 Jul Plantaže“

Izbori u naučna zvanja
2006.
Viši naučni saradnik u oblasti vinogradarstva na Univerzitetu Crne Gore
2000 – 2006.
Naučni saradnik u oblasti vinogradararstva na Biotehničkom institutu UCG
1996 – 2000.
Viši istraživač u oblast vinogradarstva na Biotehničkom institutu UCG
1992 – 1996.
Istraživač-saradnik u oblasti vinogradarstva na Biotehničkom institutu UCG
1991 – 1992.
Pripravnik u kompaniji „13 Jul Plantaže“

Međunarodne stipendije i seminari
2008.
Corso di perfecionamento alle funcioni tecniche e directivi aziendali .. Usavršavanje u tehničkim i upravljačkim funkcijama u preduzećima“-ITALIJA, 31.mart - 06.jun

2004.
Integrated/organic production in viticulture- International Centre for advanced, Mediterranean Agronomic Studie. Specijalizacija u oblasti integralne organske proizvodnje u vinogradarstvu na Mediteranskim Agronomskim studijama - ITALIJA;
2003.
TCDC Cours of modern biotechnology – South Chinese Faculty of Agriculture. Dvomjesečno usavršavanje u oblasti moderne biotehnologije na Južno Kineskom Poljoprivrednom fakultetu;
2000.
Instituto sperimentale per la viticultura. Sezione di Ampelografia e Miglioramento Genetico- Susegana, Conegliano) Tromjesečna specijalizacija u Italiji.
1998.
Experimental station of viticulture-Septemvri, Institut of viticulture and enology-Pleven, and Agricultural istitut Plovdiv. Jednomjesečna specijalizacija u Bugarskoj

Projekti i istraživanja
MEĐUNARODNI (REGIONALNI) PROJEKTI
2010 – 2011.
PRESERVATION AND ESTABLISHMENT OF TRUE-TO-TYPE FREE MATERIAL OF ENDANGERED GRAPEVINE CULTIVARS IN MONTENEGRO AND CROATIA“-SEE-ERA.NET. Rukovodilac projekta za Crnu Goru;
2009 – 2010.
IDENTIFICATION, CHARACTERIZATIONAND CONSERVATION OF OLD AND AUTOCHTONOUS VINE VARIETIES IN EASTERN EUROPEAN COUNTRIES-SEEDNET. Rukovodilac projekta za Crnu Goru;

NACIONLNI PROJEKTI
2008 – 2011.
UTICAJ RAZLIČITIH METODA VINIFIKACIJE NA SADRŽAJ POLIFENOLA I KVALITET CRVENOG VINA VRANAC (Biotehnički fakultet -Podgorica, Zemljodelskim fakultet-Skoplje i 13 jul Plantaže).
Rukovodilac projekta;
2003 – 2005.
UTICAJ DUŽINE DRŽANJA VINA NA KOMINI NA KVALITET CRNIH VINA : MERLOT, CABERNET SAUVIGNON, VRANAC I KRATOŠIJA PROIZVEDENIH U PODGORIČKOM VINOGORJU. Rukovodilac projekta do 2004.
2002 – 2004.
KLONSKA SELEKCIJA KRATOŠIJE - saradnik;
2002 – 2004.
GAJENJE NEKIH STONIH SORTI VINOVE LOZE NA PERGOLI-TENDONI“, projekat pod pokroviteljstvom OIV-a- Međunarodnog ureda za lozu i vino- saradnik.
SORTNA PROUČAVANJA VINOVE LOZE – saradnik
STVARANJE NOVIH SORTI VINOVE LOZE POLNOM HIBRIDIZACIJOM - saradnik;
VARIJABILNOST SORTE KRATOŠIJE U CRNOGORSKOM VINOGRADARSKOM REJONU- saradnik;
KLONSKA SELEKCIJA CRNOGORSKIH AUTOHTONIH SORTI VINOVE LOZE- saradnik

Druge profesionalne aktivnosti
Ovlašćeni degustator vina (Biotrehnički fakultet Ljubljana-Slovenija)
Član Komisije za ocjenjivanje vina „VINO LJUBLJANA 2007“ (53th International wine and spirits competition), Ljubljana, Slovenija
Predstavnik Crne Gore u Međunarodnom uredu za vinovu lozu i vino (OIV- International Organisation of Vine and Wine);
Član tima oplemenjivača u stvaranju i priznavanju novih sorti vinove loze stvorenih u Centru za vinogradarstvo i vinarstvo Biotehničkog instituta u Podgorici. (Podgorička besjemena, Besjemena razaklija, Moračanka, Lješkopoljka, Zagorka i Zelenika);
Član Komisije za izradu Nacrta Zakona i Pravilnika o vinu, alkoholnim pićima, sadnom materijalu; Član Komisije za registraciju proizvođača grožđa i vina u privatnom sektoru Crne Gore; Član Komisije za utvrđivanje kvaliteta vina i žestokih pića radi njihovog stavljanja u promet;
Sekretar Udruženja poljoprivrednih inženjera i tehničara Crne Gore;
Član Naučnog vijeća Biotehničkog instituta;
Sekretar Jugoslovenskog vinogradarsko-vinarskog naučnog društva;
Član Komisije za priznavanje sorti vinove loze u Jugoslaviji (Rešenjem Saveznog zavoda za biljne i životinjske genetičke resurse);Objavljeni naučni radovi
Do sada je objavljeno ili saopšteno samostalno ili u saradnji sa drugim istraživačima veliki broj naučnih i stručnih radova (više od 60).

dr Vesna Maraš
Predmeti
Kontakt podaci