Predavači

Docent
Doc. dr Dragan Šaletić

Dr Dragan Z. Šaletić, dipl. inž. elektrotehnike školovao se u Beogradu, a diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu, sa diplomskim radom ,,Raspoznavanje oblika beogradskom protezom šake’’, 1975. g.

Potom je radio u Vojnotehničkom institutu u Beogradu, gde je prošao sva zvanja od mlađeg istraživača do vodećeg istraživača. U VTI je radio na razvojnim i istraživačkim poslovima, na modeliranju i računarskim realizacijama modela, i na obrazovanju istraživača kao predavač na kursevima. Njegovi rezultati rada u VTI dati su u brojnim elaboratima i tehničkim izveštajima. Godine 2006. prelazi na Računarski fakultet u Beogradu.

Poslediplomske studije je završio na Elektrotehničkom fakultetu Univeziteta Beograd, kao stipendista Republičke zajednice nauka R. Srbije. Magistrirao je na istom Fakultetu sa magistarskim radom ,,Obučavani automatski klasifikator trodimenzionalnih oblika u neizvesnom okruženju’’, 1979. g.

Doktorsku disertaciju iz računarske tehnike pod nazivom ,,Razvoj ekspertskih sistema zasnovanih na rasplinutim skupovima’’ odbranio je 2005., na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu (doktor elektrotehničkih nauka).

Na Računarskom fakultetu drži nastavu od 2005/2006. g. , prvo kao spoljni saradnik, a od 2006/2007 kao docent, na predmetima Inteligentni sistemi, Funkcionalno programiranje, Genetski algoritmi, Robotika, Fazi (rasplinuta) logika i fazi odlučivanje, i Neuralne mreže.

Član je IEEE Computer Society, IEEE Computer Intelligence Society, IEEE Systems, Man and Cybernetics Society, i WSEAS (World Scientific and Engineering Academy and Society). Neke od svojih radova publikovao je kroz međunarodnu saradnju.

Objavio je više od 90 naučnih radova iz računarske tehnike, na naučnim skupovima i u međunarodnim i domaćim publikacijama. Autor je naučne monografije ,,Rasplinuti skupovi i rasplinuto-logički sistemi'' (Eduka, Beograd, 2012.).

Preveo je (sa J. Gondom) kapitalno delo iz oblasti veštačke inteligencije ''Artificial Intelligence, A Modern Approach'' (autori S. Russell i P. Norvig, Prentice Hall, 2010) , prevod: ,,Veštačka inteligencija, savremeni pristup'' CET, Beograd, 2011).


Ima dvoje dece. Rekreativno se bavi sportom.

dr Dragan Šaletić
Kontakt podaci